A~K 2e afd. 28 september 1972 121 VERBETEBING OPENBARE VERLICHTING GEDEELTE BINNENWEG Heemstede, 20 september 1972. Aan de Raad, In het kader van een stelselmatige verbetering van de openbare ver- lichting in de gemeente, in een periode van ongeveer vijî jaren tot stand te brengen, stelde U bij besluiten van 28 januari 1971, no. 11, 30 septem- ber 1971 no. 110 en 24 februari 1972 no. 30 reeds kredieten van onder- scheidenlijk f 27.075,24.085,en f 24.700,ter beschikking. Als volgende fase dient ons inziens nu de verlichting van een gedeelte van de Binnenweg, nl. tussen de Julianalaan en de Lanckhorstlaan, verbeterd te worden. Het plan omvat het plaatsen van 31 aluminium lichtmasten met een lichtpunthoogte van 7 meter, met bijbehorende armaturen voor 125 Watt H.P.L.-lampen, langs de rijbaan en vier 4-meter-masten, met paaltop- armatuur voor 80 Watt H.P.L.-lampen, bij de winkelgalerij. De totale kosten, met inbegrip van benodigde kabel, arbeidsloon etc., worden volgens een voor u bij de stukken ter inzage liggende specificatie geraamd op f 34.200, Wij stellen u voor ons dit bedrag ter beschikking te stellen en bieden u daartoe een ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, J. M. Kruitwagen. W. H. D. Quarles van Ufford. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, alsmede het advies van de commissie voorde gemeente gas-, water- enelektriciteitsbedrijven KESLUIT: aan burgemeester en wethouders ten laste van de kapitaaldienst der be- groting van het elektriciteitsbedrijf een bedrag van 34.200,ter be- schikking te stellen voor de verbetering van de verlichting van het ge- deelte van de Binnenweg, gelegen tussen de Julianalaan en de Lanckhorst- iaan. Heemstede, 28 september 1972. De Raad voornoemd, De secret; De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 17