4e afd. 28 septemBer 1972 122 VERKOOP PERCEEL BOUWTERREIN AAN DE LEIDSEVAART Heemstede, 20 september 1972. Aan de Raad, De heer M. Dörr, alhier, heeft ons verzocht te bevorderen dat aan hem een kavel bouwterrein, gelegen in het plan Geleerdenwijk aan de Leidse- vaart, wordt verkocht voor de bouw van een eengezinswoning. Tegen inwilliging van het verzoek bestaan o.i. geen bezwaren. Met de heer Dörr is overeenstemming verkregen over een koopsom van f 43.150,exclusief omzetbelasting, en over de voorwaarden welke zijn vermeld in de voorlopige koopakte welke met een situatietekening voor u ter inzage is gelegd. Wij stellen u voor tot verkoop overeenkomstig die voorlopige akte te besluiten. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 20 september op de grondslag van de voorwaarden en bepalingen welke zijn vermeld in de bij dit besiuit behorende voorlopige koopakte te verkopen aan M. Dörr, alhier, een perceel bouwterrein gelegen aan de Leidsevaart, groot ongeveer 458 m^, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, nr. 7133 ged., aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening, zulks voor de prijs van f 43.150,exclusief omzetbelasting. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, W. H. D. Quarles van Ufford. BESLUTT: Heemstede, 28 september 1972. De Raad voomoemd, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 19