115 2e afd. 28 septerrïber 1972 GELDLENING N.V. BANK VOOK NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT f 143.000,— Aan de Raad, Van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage ontvingen wij een aanbieding tot het verstrekken van een vaste geldlening groot f 143.000,Het doel van deze lening is de financiering van een deel van de zogenaamde routine-investeringen van de gas-, water- en elek- triciteitsbedrijven, welke elk jaar achter de begrotingen van deze bedrijven zijn vermeld. Voor 1972 bedragen deze investeringen in totaal f 285.000, Bij uw besluit van 16 maart 1972 no. 43 werd voor dit doel reeds een geldlening gesloten groot f 142.000,De thans aangeboden lening betreft derhalve het restant der investeringen. De lening dient te worden opgenomen op 2 oktober 1972 tegen een koers van 100%; de looptijd zal 25 jaar zijn en de rente bedraagt 7% per jaar, half jaarlijks te voldoen. De aflossing zal geschieden in 25 gelijke jaarlijkse termijnen, aanvan- gende op 1 december 1973. Wij stellen U voor om van de aanbieding gebruik te maken, waartoe wij U bijgevoegd ontwerp-besluit ter bekrachtiging aanbieden. Heemstede, 6 september 1972. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, W. H. D. Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1