123 2e afd. 28 september 1972 GELDLENING N.V. BANR VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT 2S0.000,— Heemstede, 27 september 1972. Aan de Raad, Door de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage is ons een aanbieding gedaan om een vaste geldlening groot 200.000,te verstrekken, zulks ter consolidatie van vlottende schuld. De lening dient te worden opgenomen op 1 november 1972 tegen een koers van 100%; de looptijd zal 25 jaar zijn en de rente bedraagt 7% per jaar, halfjaarlijks te voldoen. De aflossing zal geschieden in 25 gelijke jaarlijkse termijnen, aanvangende op 1 november 1973. Wij stellen u voor van deze aanbieding gebruik te maken, waartoe wij u bijgevoegd ontwerp-besluit ter bekrachtiging aanbieden. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, J. M. Kruitwagen. W. H. D. Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 21