123 2e afd. 28 september 1972 GELDLENING N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT J 2D0.000 De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 170 en 228 van de gemeentewet; BESLUIT: met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, hierna te noemen „geldgeefster", ten laste van de gemeente Heemstede, hierna te noemen ,,geldneemster", een geldlening aan te gaan groot f 200.000,- (tweehonderd duizend gulden), tegen een koers van 100%, op te nemen op 1 november 1972 en verder onder de volgende bepalingen: Artikel 1. Geldneemster zal over het onafgeloste nominale bedrag der lening be- talen een tegen zeven ten honderd per jaar te berekenen rente, te voldoen op 1 mei en 1 november van elk jaar, voor het eerst op 1 mei 1973. Bij de berekening van de rente zal elke maand op dertig dagen en elk jaar op driehonderd zestig dagen worden gesteld. Artikel 2. Geldneemster zal het bedrag der lening aflossen in 25 jaren en wel in de jaren 1973 tot en met 1997 8.000,per jaar. De aflossingstermijnen zullen worden voldaan op 1 november van elk jaar. Artikel 3. Algehele of gedeeltelijke extra-aflossing der lening zal tot 1 november 1982 zijn uitgesloten; met ingang van laatstgenoemde datum zal geld- neemster uitsluitend op de aflossingsverschijndagen extra mogen aflossen, doch slechts tegen betaling van een vergoeding van één en een half ten honderd van het extra af te lossen bedrag, indien de aflossing plaats vindt vôör 1 november 1987, terwijl zulks gedurende de verdere looptijd der lening slechts mogelijk zal zijn tegen betaling van een zodanige vergoe- ding, berekend naar één ten honderd van het extra af te lossen bedrag. Geldneemster zal van haar voornemen tot extra-aflossing der lening tenminste zes maanden tevoren aan geldgeefster schriftelijk kennis geven. Deze kennisgeving is onherroepeiijk en verplicht geldneemster op de ge- stelde datum de extra-aflossing te doen. De bedragen overeenkomstig dit artikel extra afgelost, zullen gerekend worden allereerst te zijn betaald in mindering van de laatste aflossings- termijn, daarna van de voorlaatste en zo vervolgens. Artikel 4. Alle aan geldgeefster verschuldigde betalingen zullen geschieden te haren kantore te 's-Gravenhage of bij een nader door geldgeefster aan te wijzen betaalkantoor. De betalingen zuilen geschieden in Nederlands geld, zonder korting of schuldvergelijking en zonder kosten voor geldgeefster. De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter vol- doening van de kosten, vervolgens van de boeten, daarna van de vergoe- dingen, vervolgens van de rente en het laatst van de hoofdsom.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 22