116 4e afd. 28 september 1972 BENOEMING LEDEN VORDERINGSCOMMISSIE Heemstede, 13 september 1972. Aan de Raad, Per 1 oktober a.s. eindigt de zittingsperiode van de leden van de com- missie, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet, de zogenaamde vorde- ringscommissie. Leden van de commissie zijn thans: mevrouw G. J. Jonkheid-Beemster en de heren Th. A. G. Bekker, C. Brandsma, ir. J. Kooijmans en H. D. Vooren; laatstgenoemde is voorzitter van de commissie. Gedurende het aflopende zittingsjaar behoefde de commissie niet te vergaderen; geen enkele maal werd tot vordering van woonruimte be- sloten. De genoemde personen hebben zich bereid verklaard een eventuele herbenoeming voor het op 1 oktober a.s. aanvangende zittingsjaar te aanvaarden. Wij bevelen u hen voor herbenoeming aan. Het is de bedoeling de heer H. D. Vooren wederom het voorzitterschap toe te vertrouwen. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, W. H. D. Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 5