118 4e afd. 28 september 1972 UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS Heemstede, 13 september 1972. Aan de Raad, Ingevolge uw besluit van 27 juli 1967, nr. 89, werd het r.k. gedeelte van de algemene begraafp'laats uitgebreid met ruimte voor 131 graven. Destijds werd aangenomen dat na deze uitbreiding op het r.k. gedeelte voor ongeveer 10 jaar voldoende graven beschikbaar zouden zijn. Deze verwachting blijkt te optimistisch geweest te zijn. Momenteel zijn nog slechts 10 eigen graven beschikbaar (ter vergelij- king: in 1971 zijn 9 eigen graven uitgegeven en in 1972 tot heden 4) en 27 huurgraven (per jaar worden gemiddeld 12 huurgraven uitgegeven, voor 1972 is dit aantal tot heden echter al 11). Blijkens deze gegevens is het noodzakelijk dat het r.k. gedeelte spoedig opnieuw wordt uitge- breid. Een plan hiertoe is voor u ter inzage gelegd. Na realisering" van ctit plan, waarbij een gedeelte van het terrein ten zuidwesten van de woning Glipper Dreef 227 is betrokken, zullen 364 huur- graven en 82 eigen graven beschikbaar komen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: het opruimen van tuinvuil, struiken en enkele bomen, het ophogen van het terrein, het maken van grindpaden, het aanbrengen van gazons en beplantingen, het aanleggen van waterlei- ding, het verplaatsen van een bestaand hek en het leveren en plaatsen van een nieuw hek, alsmede het maken van een schaftlokaal met bergruimte en toiletten. Met betrekking tot het laatste merken wij op dat de loopafstand van het nieuwe deel tot het bestaande schaftlokaal en de bergruimte bij de hoofdingang erg groot is. Verder is het zeer gewenst dat voor het publiek enkele toiletten beschikbaar komen. Het schaftlokaal c.a. is zo gesitueerd dat hiervan ook bij verdere uit- breiding van de begraafplaats gebruik gemaakt kan worden. De totale kosten van het werk worden begroot op f 166.500, Dit bedrag kan ten laste van de resei*ve „uitgifte eigen graven" worden gebracht. Overeenkomstig artikel 16 van de Wet op de lijkbezorgmg zullen de belanghebbenden bij de percelen welke na de uitbreiding geheel of gedeel- telijk binnen een afstand van 50 m van de begraafplaats zullen liggen, door een aankondiging in enkele bladen in de gelegenheid gesteld worden bezwaren tegen de voorgenomen uitbreiding schriftelijk aan ons kenbaar te maken vöör 3 oktober a.s. Wij stellen u voor ons ten behoeve van de uitvoering van het plan een krediet van f 166.500,te verlenen. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, J. M. Kruitwagen. W. H. D. Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 9