297 28 september 1972 het grote bezwaar van het afsluiten van wegen; het betekent alleen maar weer omrijden en dat betekent weer dat het verkeer tweemaal zo lang in de gemeente rijdt en heeft men dubbel verkeer door mensen die zonder af- sluitingen allang thuis hadden kunnen zijn, maar nu met vele anderen door moeten blijven rijden. Ook gelooft spreker dat als men heel langzaam rijdt men inderdaad ook tweemaal zoveel verkeer in de gemeente heeft en veel meer koolmonoxyde dan strikt noodzakelijk is. De heer Van Tongeren heeft in zijn betoog nogmaals gewezen op een voorzichtig beleid bij wegenaanleg. Spreker merkt op dat met de aanleg hog*e bedragen gemoeid zijn en om dan alles nog eens een keer door te lich- ten acht spreker niet verantwoord. Ten dele zit er ook een speculatief element in. Het college hoopt dat het meevalt met het verkeer uit Schalk- wijk, maar waar dit een stadswijk gaat worden van 40.000 mensen en waar aan de andere kant van Heemstede Zandvoort iigt, waar zo nu en dan mooie avonden zijn en waar toch ook de winterdag zijn verkeer mee- brengt, moet men toch wel aannemen dat zowel de recreatie, aisook het zakelijke verkeer en de bevoorrading van de winkels zijn gevolgen heb- ben voor het verkeer door Heemstede en dat het dus niet al te speculatief is wanneer men zegt dat men toch wel moet zorgen voor een goede aan- sluiting op de brug met goed berijdbare wegen. 4 enslotte mei kt spreker op dat een en ander is geschied met inspraak van de burgerij, waarbij aardige suggesties zijn gedaan; voor een deel kon daaraan tegemoet worden gekomen, voor een ander deel ook weer niet. Spreker blijft van oordeel dat wat het college nu voorstelt, misschien niet de hoogste wijsheid is, maar wel het beste wat onder de gegeven omstan- digheden kan worden gedaan om een toekomstige verkeerschaos te voor- komen. De voorzitter merkt op dat in de discussie over de verschillende wegen de functietoedeling aan deze wegen een belangrijke rol speelt. Spreker zegt dat alle mogelijkheden, ook de meest moderne waartoe de raad heeft besloten om het verkeer te begeleiden, zullen worden benut en hij kan wel yerzekeren dat de bekeuringen er aan komen en niet in kleinen getaie. Uiteraard zal de raad van zijn belangrijke beslissingen ook van de be- slissing op het gebied van de verkeersbegeleiding een goed rendement hebben verwacht; spreker kan die zeker toezeggen en hoopt dat de admi- mstratieve en de rechterlijke verwerking hetzelfde rendement zal opleve- ren. Ook dus op de onderhavige wegen dat zal uiteraard niet alle be- zwaren wegnemen zal het verkeer door snelheidscontrole nauwlettend worden gevolgd, hetgeen een belangrijke rol speelt ook in het veiliger ma- ken van de wegen. De heer Van der Hulst heeft daarbij inderdaad op een belangrijke overweging gewezen. Hoe lang zijn we bezig met het veiliger maken, waar overschrijden we de grens en gaan we in een te gemakkelijke afwikkeling vervallen met bepaalde gevolgen van dien. De sneiheid van het verkeer heeft daar uiteraard ook mee te maken. Misschien is inderdaad wel eens weinig" aandacht geschonken aan de componenten verkeerszorg en verkeersbelasting, waar de heer De Ruiter over sprak, al heeft dit alles natuurlijk ook met de capaciteit van de wegen te maken en wel degelijk ook met de duur van het verblijf van het verkeer in de straten. Spreker zegt de heer Van der Hulst toe dat het stadstempo van het verkeer dus in het oog zal worden gehouden. Ten aanzien van de IJzeren Brug en de bocht m de weg aldaar, meent spreker, alhoewel hij geen contact heeft ge- had met de archieven van de politie, dat hij zich zou vergissen als hij zou steiien, dat zich bij de Zandvaartsebrug geen aanrijdingen zouden heb'ben voorgedaan. Uit verkeersoogpunt is het daar zeker geen ideale situatie, en men kan natuurlijk stellen dat men op die plaats de snelheid matigt, d'och het kan ook wel zo lastig zijn bij een belangrijk verkeersaanbod, dat toch het ontoelaatbaar moet worden uitgesproken. Spreker zou persoonlijk wil-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 12