28 september 1972 298 len stellen, en hij voelt zich daarin gesteund, dat deze kruising toch te veel problemen oplevert om als voorbeeld te dienen voor bepaalde visies op ver- keersafwikkelingen waar dat ook zij, ook bij de Pranz Schubertlaan, ten aanzien van het thans voorgelegde voorstel. Omtrent de wielrijders zegt spreker, dat in de laatste vergadering van de verkeerscommissie, waarop de verkeersdeskundige, de heer Van Exel, hëeft gesproken, hij het wielrijderspunt op de kruising nog eens heel uitdrukkelijk de revu heeft laten passeren. Het was ook wel duidelijk in het voorstel opgenomen, en afgezien van de opmerking van de heer Van der Hulsi in de commissie voor Openbare Werken, is ook de heer Van Exel van mening dat het verwerken van de wielrijders achter de bomen, het aanvaardbaar kunnen zijn als blijvende oplossing voor dit kruispunt, sterk wordt bepaald door de afslaanders per rijwiel; het verkeersaanbod zal eigenlijk beslissend zijn of het zo blijvend kan geschieden. De ver- keerscommissie is tot de conclusie gekomen, althans de meerderheid wilde het op die grond wagen, dat het huidige voorstel het voordeel heeft dat er niets onherroepelijks is gebeurd, omdat de bomen gespaard zijn en niet gerooid, en dat, mocht het zo zijn dat de afslaande wielrijders zich hier toch in te grote getale aanbieden en dus eigenlijk de dwarsoversteek niet meer in redelijkheid kunnen maken, dan toch ook weer de huidige oplos- sing achter de bomen iangs opnieuw in revisie zal moeten komen. Het college is van mening dat de zijwegen, waar het college natuurlijk niet alles van weet, net zo min trouwens als van de hoofdwegen, al ligt er natuurlijk wel duidelijk een rol beschoren voor de César Francklaan en de Johan Wagenaarlaan, wel degelijk nog eens apart aan de hand van er- varingen zullen moeten worden bezien. Datzelfde heeft het college destijds ook ten aanzien van de Berliozlaan gesteld. Als mevrouw Diel spreekt over de speelruimte voor de jeugd, meent spreker dat al of niet bij wijze van gedogen juist bij de Franz Schubert- laan er nog al wat grassprietjes zijn die niet tot wasdom kunnen komen, omdat behalve de maaimachine ook de kindervoeten daar enigszins ruimte hebben. Wat dit betreft zijn er wel delen in de gemeente, waar de ruimte bepaald minder is en waar ook naar het oordeel van het college aan de minimum verlangens ten aanzien van speelruimte niet wordt voldaan. Ook mevrouw Diel heeft zich in de verkeerscommissie opgesteld tegen de opstelstrook. Spreker heeft echter geconstateerd dat het merendeel van de leden van de verkeerscommissie het bij dit kruispunt toch niet heeft willen wagen zonder de opstelstrook, op grond van de overweging dat zich hier anders een te groot gevaar gaat voordoen; het heeft inderdaad toch ook weer te maken met de rol die de Johan Wagenaarlaan krijgt toebe- deeld. Spreker kent het standpunt van de heer Van Tongeren en gelooft niet dat hij ooit in de raad zal horen dat verkeersdoorlichting en verkeersplan- ning geen belangrijke zaken zijn; alleen zegt spreker dat de vorige keer is gesteld dat zelfs een voorlichtingsavond niet kan veranderen dat er werk blijft om te doen en dat er zaken zijn die eenvoudig aangepakt moe- ten worden. Ten aanzien van de voorlichtingsavond geldt ook dat het be- langrijke werk, dat o a. het centrum van de gemeente aan de hand van het verkeersonderzoek is toegezegd en ook binnenkort zal worden aangepakt, doorgaat. Het college heeft iets meer dan een ruwe indruk van het ver- keer, dat zich vanuit Schalkwijk zal gaan aanbieden; een belangrijk ver- keersaanbod met een andere functie van de César Francklaan en de Jo- han Wagenaarlaan, waarbij men van mening kan verschillen ten aanzien van de rol en functie van deze wegen, doch niet voorbij mag gaan aan de wezenlijke verandering van de situatie. Met de heer Van Tongeren zou spreker misschien betreuren dat er een prima wegdek is bijvoorbeeld aan de César Francklaan, het zou wellicht beter zijn geweest als het wegdek niet goed was, doch ook dat mag deze zaak niet doorkruisen. Het gaat er

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 13