BHHf 301 28 september 1972 bezwaar. Spreker acht het voorstel speculatief; Haarlem is verlost van fhnk wat verkeer en dan zijn er geen andere wegen tussen de Buitenrust- brug en de Schouwbroekerbrug nodig, met het gevolg dat Heemstede met de last zit. Spreker heeft geconstateerd dat de wethouder een ander be- giip over het idee ,,wooneilanden" heeft. Spreker had graag in een geza- menlijke vergadering nog eens uitvoerig uit de doeken willen doen wat hij onder ,,wooneilandenverstaat en betreurt dat het niet mogelijk is ge- weest om dat vöör deze voorstellen te doen. Vele zaken 'hadden beslist in ogenschouw moeten worden genomen vöördat deze voorstellen werden be- handeld en daarvoor is het nu te laat; nu heeft het weinig zin meer om ovei die zaken te praten omdat de wegen er als gevolg van dit voorstel straks liggen. Sprekers standpunt is niet gewijzigd en hij verzoekt aan- tekening dat zijn fractie geacht wenst te worden tegen dit voorstel te hebben gestemd. De heer Kuiper merkt op dat men in de Schouwbroekerpolder een zie- kenhuis krijgt dat een belangrijke streekfunctie gaat vervullen. Spreker is daa.rom van mening dat als men daar een slechte weg gaat aanleggen, dat niet bevorderlijk is voor de toestand van de patiënten die vaak met grote snelheid naar het ziekenhuis vervoerd moeten worden. Want vaak komt het dan juist op snelheid aan, waarbij men dan beter over een geas- falteerde weg kan gaan dan over een hobbelweg. Spreker meent dat men met alle facetten, dus ook met het door hem genoemde, rekening moet houden. Wethouder an Wijk zegt naar aanleiding van een opmerking van me- vrouw Diel, dat het college geen voorstel doet om enige weg mooier te maken, maar dat de bedoeling is om een weg veiliger te maken; dat is het uitgangspunt. Veiliger maken betekent meestal niet mooier maken in de algemeen aanvaarde zin van mooi, rustiek, of groen, enz. Dat de andere aspecten daarbij in de verdrukking komen wil spreker niet zeggen, maar dat er geopereerd moet worden aan trottoirs en aan groen is helaas niet te voorkomen. Dat deze aspecten de volle aandacht moeten blijven houden van allen is spreker met mevrouw Diel eens, doch spreker ziet het als of- fers die hier gebracht moeten worden. De verkeersdressuur vindt spreker inderdaad een machtig middel en misschien is het straks nog wel één van de weinige middelen die overblijven. We hebben daarvan een voorbeeld uit een naburige gemeente, waar het thans nog nawerkt, nadat dit middel emge tijd drastisch is toegepast. Als spreker heeft gesproken over iets speculatiefs, dan bedoelt spreker het volgende: Wanneer er op een bestaand kruispunt iets moet gaan ge- beuren omdat het verkeer daar niet goed loopt, dan gaat men bijvoor- beeld een maand lang het verkeer tellen, waarna er op grond van die ge- gevens maatregelen worden genomen. In het onderhavige geval is er één punt bekend, namelijk dat er verkeer uit Schalkwijk komt dat er nog niet îs, terwijl er toch al maatregelen genomen moeten worden voordat het komt Er zijn nu eenmaal uit de praktijk gegevens bekend omtrent het aantal auto s bij een bepaald aantal woonhuizen. Hetzelfde heeft men na- tuurhjk ook moeten toepassen bij de Bijlmermeer, anders had men daar nooit wegen kunnen maken; men heeft daar wegen aangelegd vöör de huizen er stonden, hetgeen natuurlijk geschied is op grond van allerlei ge- gevens die bij deskundigen bekend zijn. Dat asfalt persé pikzwart zou moeten zijn gelooft spreker niet- er zijn ook wel mogehjkheden om het wat te vermengen, zodat het aan de opper- vlakte wat hchter van kleur wordt en een wat vriendelijker aanzien krijgt want spreker geeft toe dat pikzwarte wegen een nare indruk maken en dat moet misschien ook voorkomen worden door bij de aanbesteding en oestek op een of andere wijze in te weven dat met een wat lichtere

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 16