28 september 1972 302 slijtlaag moet worden afgedekt. Spreker blijft geloven in de goede trouw van Haarlem in deze en weigert op dit moment te aanvaarden dat Heem- stede iets voor Haarlem gaat doen, wat Haarlem dan niet meer gaat doen. Spreker gaat er bij dit voorstel van uit, dat het wel gebeurt en dat Haar- lem in deze ook een goede nabuur blijft die te goeder trouw waarmaakt wat nu eenmaal in de plannen verweven is, waar ook Heemstede zich aan houdt. De voorzitter gelooft, nog afgezien van het feit dat ook de voetgangers- discipline zelfs officieel in de commissie is vertegenwoordigd in mevrouw Enschedé, dat het bepaald zo is, dat trottoirzaken ook in de verkeerseom- missie niet alleen aandacht krijgen, maar ook in de toekomst zullen blij- ven krijgen en uiteraard is mevrouw Diel er zelf bij om dit aspect nog meer accent te geven en ook verder te onderstrepen. Van harte sluit spre- ker zich aan bij de woorden van de heer Van Wijk ten aa.nzien van mooi- heid en schoonheid van wegen, want ook in deze discussie is weer gebleken dat de problematiek zö gecompliceerd is dat men alleen met een esthetisch gegeven niet uit de voeten kan. De heer Van Tongeren heeft spreker verkeerd begrepen; men zou het natuurlijk bedrijfsblindheid kunnen noemen als men in dit verband al het heil van' de politie zou verwachten, maar spreker meent dat hij zich eigen- lijk in dezelfde geestesgesteldheid bevond als destijds in de raad is be- klemtoond, namelijk dat men vooral niet bij wat belangrijker wegen of verbeterde wegen moet denken dat het daar beter gaat. Ook de heer Van Wijk heeft reeds de nabuurgemeente aangehaald, waar het politieoptreden jarenlang heeft nagewerkt. Het is dus zeker niet hêt middel om verkeers- zaken als zodanig op te lossen, maar het heeft wel een duidelijke functie, en spreker kan zich voorstellen dat het juist voor wegpiraten heilvol tot in lengte van jaren kan zijn als men weet dat hier het stadstempo moet worden aangehouden. Spreker meent dat het hart van de discussie en het punt waarover men van mening verschilt is, dat er niet veel verkeer komt omdat de raad straks eventueel besluit tot de reconstructie van die wegen, doch dat ver- keer komt er omdat binnenkort de Spaarneverbinding tot stand komt. En dan gaat het er om hoe dat verkeer wordt opgevangen en verwerkt. Wat betreft de zuidelijke stadsrandweg zegt spreker dat pas wetenschappelijk is aangetoond hoe belangrijk die zuideîijke stadsrandweg in de streek zal spelen en het pleit voor het gehalte van de deskundigen van Haarlem dat het ook uit die hoek nog eens goed naar voren is gekomen. Bij een derge- lijk geluid past geen twijfel; die weg zal er komen en deze weg zal er moeten komen omdat dit inderdaad elk verkeersgesprek met deze gemeen- te raakt, waar het gaat om het hoogste belang, het verkeersbelang ên het woonbelang van onze gemeente. Dat is zo wezenlijk en ook in de historie zo duidelijk vastgelegd trouwens gelukkig ook in een belangrijk stuk als het streekplan dat spreker de twijfel voor rekening van de heer Van Tongeren laat. De heer Van Tongeren heeft ook gesteld dat er te veel asfalt komt. Spreker merkt op dat de reconstructieplannen niet dienen ter vervanging van een hoogst noodzakelijke en ook gepiande Spaarneoverkruising, doch dienen eenvoudig om de consequenties te kunnen dragen en te kunnen verwerken van een verbinding met een belangrijke stadswijk van Haarlem. Wethouder Willemse wil de heer De Ruiter gaarne toezeggen dat hij met de directeur van de bedrijven zal bespreken of er een ander type armatuur is te vinden, dat het primaire uitgangspunt natuurlijk de ver- keersveiligheid, want dat is het uitgangspunt geweest bij de keuze van deze armaturen voldoende waarmaakt en dan tevens misschien nog een eventuele overlast voor de bewoners kan wegnemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 17