303 28 september 1972 Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, onder aantekening dat mevrouw Snoep en de heren Van Tongeren en Brandsma geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. VIII. Uitbreiding algemene begraafplaats (volgno. 118). De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich met het voorstel kan verenigen. De heer Van der Hulst merkt op dat in de commissie is toegezegd dat de opzet iets anders zal worden dan op de tekening staat aangegeven. Misschien dat het ten koste gaat van enkele plaatsen, maar die toezegging is in ieder geval gedaan. De tweede opmerking die spreker wil maken is, dat met name de directeur van openbare werken in de commissie heeft gezegd dat er elders mogelijkheden zijn of onderzocht worden om tot snellere ruiming van gedeelten van een begraafplaats te komen. Zonder in details te treden vraagt spreker of vooral ook het college aandacht wil hebben voor wat er landelijk op dit terrein gebeurt en te bezien of na be- studering dit ook voor Heemstede toepassingsmogelijkheden biedt. Wethouder Van Wijk zegt dat er inderdaad bij de stukken een schets was; deze was echter meer bedoeld om aan te geven hoeveel plaatsen er zouden moeten komen. Spreker heeft gesteld dat de uitbreiding wellicht toch wat artistieker kan worden aangelegd, zodat het geheel wat meer aanzien krijgt. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. Verbetering verlichting Binnenweg tussen Julianalaan en Lanck- horstlaan (volgno. 121). De voorzitter deelt mede dat de commissie voor de gas-, water- en elek- triciteitsbedrijven zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. Verkoop perceel bouwterrein aan de Leidsevaart (volgno. 122). De voorzitter deelt mede dat de commissie voor het grondbedrijf zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. Begrotingswijzigingen 1972. Wijziging gemeente-begroting, model D, nr. 25; Wijziging gemeente-begroting, model D, nr. 26; Wijziging gemeente-begroting, modei D, nr. 27; Wijziging gemeente-begroting, model D, nr. 28; Wijziging gemeente-begroting, model D, nr. 29; Wijziging begroting elektriciteitsbedrijf, nr. 11; Wijziging begroting elektriciteitsbedrijf, nr. 12; Wijziging begroting elektriciteitsbedrijf, nr. 13; Wijziging begroting gasbedrijf, nr. 9; Wijziging begroting waterbedrijf, nr. 7. De heer Van Tongeren verheugt zich over de subsidie, blijkende uit de 25e wijziging van de gemeentebegroting, volgnummer 27.100: /300, voor koffieconcerten, die zondagsmorgens in Groenendaal worden gegeven door de Koninklijke Toonkunstenaarsvereniging. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 18