28 september 1972 304 XII. Rondvraag. Waarschuwingsborden radarapparatuur. Mevrouw Snoep vraagt of reeds overwogen is waar bordjes in de ge- meente komen te staan ,,pas op radarapparatuur". Haar ervaring is na- melijk dat als er bordjes aangebracht moeten worden, dat vaak maanden duurt en het zou misschien wel nuttig zijn om dit punt alvast te bekijken. In een bekende plaats vlakbij Heemstede stond ook een bordje ,,denk om radarapparatuur". Het is daarom misschien wel goed om deze bordjes wat verspreid in de gemeente neer te zetten, en daarbij niet de Zandvoortse- laan te vergeten. De voorzitter is eigenlijk nog niet zo ver dat hij volstrekt overtuigd is van het grote goed van het hier en daar plaatsen van deze bordjes. De proefperiode is thans wat de radar betreft wel aan afsluiting toe, maar het biijft ook in de periode van proefneming een zeer serieuze zaak. Spreker wil omtrent de uitdrukkelijke vraag van mevrouw Snoep nog ad- vies inwinnen, maar is niet bereid om haar suggestie nu al over te nemen. Plaatskeuze ijsbaan. De heer Kettenis wil graag weten of er al ontwikkelingen zijn betref- fende het onderzoek inzake de ijsbaankeuze. Het is bij zijn weten in de maand mei voor het laatst geweest dat er in de raad over gesproken is en sindsdien heeft spreker niets meer vernomen. Wethouder Willemse antwoordt dat het gevraagde plan van de Heide- maatschappij binnen is en dat het op het ogenblik om advies is gezonden naar de Sportstichting. Spreker kan wel zeggen dat het bedrag dat hier op papier staat dermate hoog is dat er nog wel eens over gedacht zal moeten worden en het advies van de Sportstichting zal moeten worden afgewacht, alvorens er eventueel een voorstel zou kunnen worden gedaan aan de raad. De heer Kettenis: „Kunnen we dat voorstel op korte termijn verwach- ten?" Wethouder Wiilemse hoopt dat het advies van de Sportstichting niet al te iang meer zal uitblijven. Het is nu een moeilijke tijd om alle leden bij elkaar te krijgen, doch er wordt naar gestreefd omstreeks half oktober een vergadering te houden. Aanvangsuur raadsvergadering. De heer Kirschbaum wil namens zijn fractie bezwaren uitspreken tegen het uur van vergaderen. Als het nu over sport ging waar de hele vergade- ring aan mee kon doen, dan was het natuurlijk een ander geval, maar dit is, meent spreker, een kwestie van ontspanning. Spreker acht de vergade- ring van de gemeenteraad toch voldoende ontspannend om die ook 's avonds te kunnen houden. Het heeft ook, niet alleen voor de broodwinners maar ook voor de huisvrouwen, nog al wat bezwaren en daarom verzoekt spre- ker om de vergadering voortaan weer 's avonds te laten plaats vinden. In tegenstelling tot de V.V.D.-fractie is de fractie van de heer Rücker buitengewoon verheugd over het initiatief van burgemeester en wethou ders om deze vergadering voor dit zeer speciale geval om 4 uur 's mid- dags te laten beginnen. Spreker wil daarom het tijdspotentieel dat nu ge- boden wordt niet verder inperken. De voorzitter zegt dat de vergaderingen van de raad uiteraard 's avonds worden gehouden. Uitzonderingen daarop zijn alleen maar houdbaar en hanteerbaar als het unaniem door de raadsleden wordt ontvangen. Spreker

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 19