t - m OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 28 september 1972, des n.m. om 4.00uur. I 28 september 1972 286 Voorzitter: de heer jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, fnr. M. J. E. M. Jager, G. W. Kuiper, M. J. M. van der Hulst, H. H. Rücker, mr. C. M. van Emmerik, mevr. A. K. Berne- lot Moens-Honig, mevr. drs. P. M. J. van Hoeken-Klinkenberg, mevr. mr. A. J. Snoe^-Mook, de heren drs. P. P. Kettenis, C. R. Kirsohbaum, dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H. J. Verkouw, G. J. Willemse en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heren mr. F. B. M. Nederveen, dr. J. K. van den Briel, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma en de wethouder, de heer H. H. van Ark. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevrouw Bernelot Moens wordt door het lot aangewezen om bij even- tuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 mei 1972. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming leden vorderingscommissie (116). 4. GeldleningN.V. Bankvoor Nederlandsche Gemeenten, groot 143.000,— (115). 4a. GeldleningN.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, groot /200.000, (123). 5. Verbouwing van het raadhuis (119). 6. Reconstructie Raadhuisplein (117). 7. Reconstructie César Francklaan/Johan Wagenaarlaan (120). 8. Uitbreiding algemene begraafplaats (118). 9. Verbetering verlichting Binnenweg tussen Julianalaan en Lanckhorst- laan (121). 10. Verkoop perceel bouwterrein aan de Leidsevaart (122). 11. Begrotingswijzigingen 1972. 12. Rondvraag. I. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 mei 1972. De heer Verkouw wijst er op dat op blz. 210, 9e regel van boven, het woord „fusie" dient te worden vervangen door „visie". De notulen worden, met inachtneming van de voorgestelde wijziging, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1