beft alZrgTiet S6n' f16 g„UnSt iS lange tijd daarna uitgebreid, toen de w«,kVerZ\«"JvtCO"'r l'Se"m Z 305 28 september 1972 begrijpt dat bij de heer Kirschbaum en zijn fractie, ook in de toekomst dit soort redenen op bezwaren zou stuiten. Boek over Heemstede. stedf in8de m!fRUi"er1d?ekt het coIle&e voor het mooie boekwerk „Heem- m de hlstorie dat de raadsieden hebben ontvangen. Ligplaats woonschepen bij vuilnisbelt. Mevrouw Diel zegt dat ongeveer een half jaar geleden er een besluit is ^™men door de raad om een krediet te verlenen ten behoeve van de af- rastermg van de vuilnisbelt. Dit besluit had tot gevolg dat twee woon- schepenbewoners het verzoek kregen om zich 60 meter te verplaatsen. Wie liiL-n a a Plaatse kent, zal direct begrijpen voor welke grote moei- j heden deze bewoners kwamen te staan indien ze aan dit verzoek "-evolg- hadden moeten geven. Spreekster is voor deze zaak bij de heer Van W° k geweest, en deze heeft gezegd dat er een ander plan zou komen. Spreek- ster wjI nu graag weten of deze mensen nu een brief hebben gekregen waarm zij gerustgesteld worden dat ze in ieder geval hun ligplÜts kunnen bhjven behouden. Voorts zegt spreekster dat er een bTieÄ leden van de gemeenteraad is gestuurd. Zij heeft deze niet gezien bii de mgekomen stukken. Tenslotte vraagt spreekster om, wanneer er verande- ingen aan de vuilmsbelt plaats vinden, hetzij het plaatsen van een hek gen'wlntTn dftTevafbewoners tijdiS °P de h°ogte te bren- fen' want m dd £eval deze mensen waren zelfs belanghebbend is er juist 8n V°°r0Verleg sPrake g-ëweest, en dat vindt spreekster niet ba^TmThT WÎJk Z6gt dat deze mensen daar gekomen zijn in ver- band met_heL zoeken van îjzer op de belt, toen de belt nog volledig in func- ThTf h Tavde r6den dat Z« de gunst hadden omgbuiten dê wZ- te ranen was nnTe6r S Z°danlg in gebr'uik was en er Seen ijzer meer =nh» v, P gegeven moment kwam er ruimte vrij in de woon- schepenhaven en toen is overwogen dat het niet juist is, dat als meT een oonschepenhaven gebruikt voor woonschepen, men elders in de gemeente ook woonschepen laat liggen. Daarom is deze mensen aangezegd Tat zh hun woonschepen moeten verplaatsen. En of dat nu per brief gaat of dat enkeTvefschil InTZ °PStapt °m deze mededeling te doen, maaict geen enkel verschil. In beide gevallen kan dat rauwelings zijn; berichten die en met graag hoort komen dikwijls rauwelings aan, doch spreker ziet daar feen verkeerde methode in. Deze mensen hebben z°ch Trstond be- klaagd en zijn bij hem op het spreekuur geweest om hun moeiliikheden TekTn SorekTr heeff61" Z" toegczegd dat h« de zaak zal onder- teTtebef nf een T openbare werken gevraagd een nader onderzoek in hînnen T een andere oplossing mogelijk is. Inmiddels is dus een brief binnengekomen bij het college en die is op het moment voor het uitbren- gen van rapport bij openbare werken. De voorzitter merkt op dat het college het als minder juist en minder elëgant; ervaart dat als een brief ongeveer een week geleden bij het col- lege bmnenkomt en spreker zegt dat in het algemeen en bedoelt dus specia,al deze zaak dat in zo'n geval, terwiil een raadslid dus nllp mogehjkheden bezit om als hij de voortgang van een zaak wil weten vra SprekerTchf dff ppT knjgen van: scHrijft u maar aan de raad. Spreker acht dit een vermengmg van posities, want het zou betekenen en daar zou men als raadslid protest tegen aantekenen dat doordat iets J burgemeester en wethouders komt te berusten, het daardoor niet meer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 20