287 28 september 1972 c. d. k. II. Lijst van mededelïngen en ingekomen stukken. a. besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 25 mei 1972, model D, nr. 19. b. idem van het raadsbesluit van 29 juni 1972, model D, nr. 20. idem van het raadsbesluit van 30 maart 1972, inzake de 6e wiiziging van de begroting van het gasbedrijf 1972. idem van het raadbesluit van 25 mei 1972, inzake de 7e wijziging van de begroting van het gasbedrijf 1972. idem van het raadsbesluit van 25 mei 1972, inzake de 6e wijziging van de begroting van het waterbedrijf 1972. idem van het raadsbesluit van 25 mei 1972, inzake de 9e wijziging van de begroting van het elektriciteitsbedrijf 1972. idem van het raadsbesluit van 25 mei 1972, inzake de 4e wijziging van de begroting van het grondbedrijf 1972. idem van het raadbesluit van 25 mei 1972, inzake de 5e wijziging van de begroting van het grondbedrijf 1972. schrijven van gedeputeerde staten dat voor kennisgeving is aangeno- men het raadsbesluit van 25 mei 1972, nr. 71, inzake garantie geld- lemng wonmgbouwvereniging „De Haemstede". verslag van kasopneming en controle administratie van de controleur der gemeentefinanciën van: administratie gemeente-ontvanger in het 2e en 3e kwartaal 1972 administratie openbare werken in het 2e en 3e kwartaal 1972; beslmt van burgemeester en wethouders van 30 augustus 1972, waarbii het bedrag van de door de „Stichting Diaconessenhuis Haarlem" te sluiten geldlening ad f 4.000.000,wordt aangewezen als bedrag het- welk door de Stichting voornoemd met garantie, als bedoeld in het raadsbesluit van 25 september 1969, zal worden opgenomen. 1. folder van management opleidings centrum te Amsterdam inzake een tweedaags seminar over budgetteren en beheersen van overheidsakti- viteiten. m. jaarverslag 1971 van de Rijksplanologische Dienst. n. schrijven van burgemeester en wethouders inzake rangschikking van kapitaalwerken op het prioriteitenschema. Oyereenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken, vermeld onder de punten a t/m n, zonder hoofdelijke stemming voor kenmsgevmg aangenomen. III. Benoeming leden vorderingscommissie (volgno. 116). De heer Van Tongeren merkt op dat in het voorstel de zinsnede voor- komt dat de vorderingscommissie het afgelopen jaar niet bij elkaar is ge- komen, omdat daar geen behoefte aan was. Spreker vraagt zich nu wel af hoewel allen ergens tegen het vorderen van woonruimte zijn, of er werke- lijk m deze gemeente geen panden leeg staan die kunnen worden toegewe- zen aan een der crepeergevalien het zijn er ongeveer zestig, als dat tenmmste met veranderd îs die in de gemeente Heemstede zijn. Spre- ker vraagt zich af of bijvoorbeeld niet over de twee villa's, die nog steeds Ieeg staan van Nieuw-Unicum, eens een keer gepraat kan worden; of door de vordermgscommissie met kan worden bekeken of dit gebruikt kan wor- den voor het door spreker aangegeven doel. De voorzitter acht de opmerking van de heer Van Tongeren naar aan-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 2