28 september 1972 290 ker hoopt, fraai wordende raadhuis, te parkeren. In het verleden zijn al- daar ook moeilijkheden geweest; vaak grotere auto's meenden daar een goed onderkomen voor de nacht te kunnen vinden en vooral in het week- end. Daar is men toen nogal tegen in het geweer gekomen en spreker hoopt dat als het hele plan verwezenlijkt is, met name de berijders van de grotere vrachtauto's in ieder geval begrip voor de situatie op kunnen brengen en ons raadhuis niet zullen ontsieren met het plaatsen van een auto met een aanhanger of een oplegger precies er tegenover. De heer Kettenis wil naar aanleiding van de woorden van de heer Van der Hulst vragen of het mogelijk is om, als de plannen helemaal rond zijn, de bewoners op de hoogte te brengen van de plannen. Mede daarom en omdat spreker aan de zijde van de Van Merlenlaan op de tekening heeft ontdekt dat bijvoorbeeld voor de bewoners aldaar geen parkeer- plaats is spreker noemt met name dr. Loggers in de Valkenburgerlaan vraagt spreker of zij in een laan daarnaast moeten gaan parkeren, waarbij spreker ook denkt aan de patiënten. Wethouder Willemse zegt dat de suggestie van de heer Van Tongeren inzake een wat uitgebreider verlichting op het Raadhuisplein bekeken zal worden. Wethouder Van Wijk acht het auto-vrij houden van het Raadhuisplein, althans van het gedeelte vlak voor het oude raadhuis, op zichzelf een goe- de zaak, maar zoals veel goede zaken hebben ze ook een schaduwzijde, na- melijk dat de auto's die mensen vervoeren van en naar het raadhuis el- ders moeten worden geplaatst; toen is de oplossing gevonden om de as van de weg wat te verleggen en parkeerhavens aan beide zijden van de straat aan te leggen. Wat betreft het parkeren van grote auto's zegt spreker dat ook de wetgever nog steeds naar mogelijkheden zoekt om het parkeren van personenauto's ergens wel toe te staan, maar waar het voor vracht- auto's niet is toegestaan. Voor zover spreker bekend is dit probleem nog niet opgelost. Weliswaar ziet spreker de meeste houders van vrachtwa- gens en verhuiswagens toch altijd nog wel een plaatsje vinden; spreker ziet zondags ook in Haarlem dat veel vrachtauto's naast blinde gevels gepar- keerd staan. Spreker weet dat van de zijde van de wetgever gezocht wordt naar een mogelijkheid een verbod op te nemen in een of andere wetgeving op verkeersgebiedzover is het echter nog niet, doch spreker hoopt dat dit debat er mede toe mag bijdragen dat de gebruikers van grote wagens noch op zondag, noch op andere dagen, op het Raadhuisplein langdurig parkeren, want dat zou inderdaad een zeer ontsierend gezicht zijn en de- genen die er vlak bij wonen, hebben er grote last van. Wat betreft de be- woners van de Van Merlenlaan zegt spreker dat daarvoor ook naar een oplossing moet worden gezocht. Een uitzondering voor de artsen maken is natuurlijk eenvoudiger, dan een oplossing te zoeken voor de patiënten, want meestentijds kan men niet zien dat iemand een patiënt is. Spreker is van mening dat over dit probleem nog eens nagedacht moet worden, en acht het geen bezwaar dat de bewoners worden ingelicht omtrent de pian- nen zodra deze rond zijn. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. Beconstructie César Francklaan/Johan Wagenaarlaan (volgno. 120). De voorzitter deelt mede dat één lid van de commissie voor openbare werken bezwaar heeft tegen de reconstructieplannen; de commissie voor de bedrijven kan zich met de plannen verenigen. De kleinst mogelijke meerderheid van de verkeerscommissie kan de plannen aanvaarden. De heer Van der Hulst merkt op dat de leden van de commissie voor openbare werken in een eerder stadium reeds kennis hebben kunnen ne-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 5