"ïïnm8e:.î'Lvr™tei °vch a™we' ,4 r£en eTl'rkrhTf611' Tf dan plotseiing een ™eter of anderhalf "fst aanweziT T rtT f het probleem dat op zovele provinciale wegen TfJTf datauiomobihst die rechtsaf slaat, natuurlijk wel heel goed uit moet kijken. Het doen laten bestaan van klinkers op de César Fiancklaan is zelfs ter sprake geweest om toch ook weer te zorgen dat 291 28 september 1972 men van de reconstructieplannen, waarmede zij zich in het alsremeen wel konden verenigen. Nu zijn er bij de nadere uitwerking nog al wat verfil mngen gekomen, men heeft hier en daar gezocht naar nog veiliger krui- smgen en naar nog veiliger oversteekplaatsen. Toch is er met dat al in de kX™nS1^/°0r openbfre werken wel gefiiosofeerd over het veiliger ma- a.n zo n vyeg, met name of het wel de juiste weg is om het hele ver- keer eigenhjk m een stadstempo te d.wingen. Want met name was dat bij de Johan Wagenaarlaan het geval - het maken TanopTLlXoken voor Imks- en rechtsafslaand verkeer betekent, dat voor het doorgaande welhkfhe, r'lbaa" VoUe£* vr« is: dat de automobihst die daar r^t nam Jks belemmerd wordt door het verkeer dat zich opgesteid heeft om !n*r of rechtsaf te slaan. Uit veiligheidsoogpunt lijkt dit voor de hand vo^rkomrmTn^er011 Z6g?fn dat dit biJzonder gelukkig is, want daarmede comm?ssie Ts tnrh nrlachter op andere wagens gereden wordt, maar in de commissie is toch ook overwogen dat er zo veel straten in Heemstede ziin f/far en spreker denkt dan aan de kronkel bij de IJzeren Brug de situatie beslist moeihjk en krap is en waarvan men toch meent te weten fend daatrdne0m TTT* gebeUrt En dat ^mt omdat het verkeer we" daar Mnf sTTaT T T^611 h6bben °m links- en rechtsaf te slaan, aaar bijna stilstaat, en omdat men een dusdanige snelheid heeft dat aan- rijdmgen daar nooit plaats vinden, tenminste voorzover men dat in de commissie op dat moment wist. De commissie kreeg met betrekking tot de vZTefvTn one^afnaar!fan/BTn' Zweerslaan/Eranz Schubertlaan een S van °Pent>are werken onder ogen, waarbij het mogelijk bleek om een groot aantai piatanen in de Johan Wagenaariaan te sparen De com ren IfT f j n ging haar toch wel bijzonder aan het hart. Door oplossmg die door openbare werken werd voorgesteld, zou dit beperkt worden tot het verplaatsen van twee bomen. Ook is en dat wil spreker toch wel duidelijk stellen - in de commissie nog even op het gevaar ge wezen dat de wielnjders, die zich steeds op de Johan Wagenaarlaan nafst fractiTzifh m°de Tfgen. gfen racebanen worden. A1 met al kan sprekers TT-IooT k gewijzigde kruismg Bernard Zweerslaan/Johan Wage- naarlaan mbegrepen met de plannen verenigen. ig TTTeTiik Snna0ewPJST1Ierm,inSt gelukkis met deze vernieuwde straat. Het is duidehjk, na wat zij m de mei-vergadering reeds heeft gesteld over de îeuwe Cesar Francklaan en Johan Wagenaarlaan, dat zij het Iiefst had voorsfeHen £t dTwTT^ fbandbaafd bieef- S^reLster kan zth oorstehen dat de kosten nu en die van het onderhoud later een onover st°rTten meefTeTokT' mfafde kiinkers z°uden naar haar 'mening deze TdfT lokaie mdruk gëven die ze behoren te hebben. Die lokale druk zou, aldus spreekster, remmend werken op de snelheid van de Een° Toeen TCnmg d,10 °Verigens door haar fractieleden niet wordt gedeeld Een mooie tussenoplossmg vmdt spreekster de suggestie van de heer De Groot om de bestrating van het fietspad anders tfdoen zhn dan die vTn bT autoPaci' Dat ïimrdoor het straatbeeld wordt vernauwd zoals in één van de stukken voorkomt, lijkt spreekster alleen maar een voordeel Con- cluderend zegt spreekster dat zij niet wenst mee te werken aan dit soort rTftTî WenT dan °°k geacht te worden te hebben tegengestemd Een aantal leden van haar fractie, waaronder ook spreekster zelf had no? de suggestie om de Franz Schubertlaan af te sluiten vooThet verkeer Een bezwaar dat de heer Van der Hulst noemde met betrekking tot het rechT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 6