28 september 1972 292 afslaand verkeer en de fietsers zou dan weggenomen worden; bovendien zou de Beethovenlaan waarschijniijk de uitvoer uit de omgeving kunnen opvangen en zou er een grotere speelgelegenheid komen voor de kinderen daar in de buurt, wat weer de vernauwing van het trottoir opvangt. Wel zouden er dan aan het einde van de Franz Schubertlaan enkeie parkeer- plaatsen extra moeten komen voor de bewoners die aan dat kleine stukje speelterrein wonen. Ook in de fraetie van de heer De Ruiter heeft dit voorstel uiteraard deel uitgemaakt van langdurige bespreking en sprekers fractie kwam als eer- ste punt tot de conclusie dat het met het verkeer is ais met een met lucht gevulde zak: als men op de ene plek drukt om het wat minder te krijgen, dan krijgt men het onvermijdelijk ergens anders wat meer en als men dan op die andere piaats maatregelen gaat nemen dan ziet men op een nieuw plekje wel weer de uitstulping ontstaan. Dit is dan ook de teneur van de houding van sprekers fractie ten opzichte van dit voorstel. Het is helaas niet mogelijk om alles te regelen, want de auto's zijn er. Het enige wat men kan doen om het verkeer te bestrijden is de auto af te schaffen, maar aangezien we nog niet onder een dergelijk stelsel ieven en het waarschijn- lijk ook nog wel geruime tijd zal duren voor het zover is, is spreker van mening, dat als dat verkeer er is, danwel dat verkeer te verwachten, men ook de maatregelen moet nemen om dat verkeer op een behoorlijke en veilige manier op te vangen. Natuurlijk gelooft spreker dat iedereen wel moeite heeft met een dergelijk voorstei; het vraagt veel offers, ook in geld, niet eens in de laatste piaats in geld, maar ook uit veie andere as- pecten vraagt het verkeer veel offers en dat blijkt nu ook weer bij de re- constructie van deze twee wegen. Toch is het naar sprekers mening nood- zakelijk om deze wegen weliicht op een enkel detail na in te rich- ten zoals deze nu worden ingericht en wei om de volgende redenen. Men wekt graag de indruk dat verkeersdrukte alleen maar wordt bepaald door het aantal auto's dat ergens rijdt. Spreker meent dit te kunnen bestrijden, hij gelooft nameiijk dat de verkeersdrukte afhankelijk is van twee facto- ren. De eerste is het aantal auto's en de tweede is de vraag: hoe lang is de auto er. Dat betekent in concreto dat als men de auto dwingt 20 km per uur te rijden in plaats van 40 km per uur, dat men dan de capaciteit heeft van twee auto's. En daarom vindt spreker de voorstellen om de Jo- han Wagenaarlaan en de César Francklaan minder aangenaam voor het verkeer te maken onverstandig, omdat men dan precies het tegengestelde bereikt van wat men bedoelt te bereiken: men vergroot de verkeersdrukte zonder dat te willen. Ais men bijvoorbeeld de Binnenweg bekijkt, dan is het opvallend dat die aitijd druk lijkt, en dat komt omdat men er bijna niet rijden kan. Dat impliceert dat het verkeersdruktebeeld daardoor belang- rijk groter wordt. Als men praat spreker wil niet zeggen dat de raad daarin een definitief standpunt heeft ingenomen over afsluiting van de Franz Schubertlaan op zichzeif een punt wat nog best eens ter discus- sie kan komen dan betekent het dat men iemand, die daar ergens moet zijn, b.v. 800 meter ianger laat autorijden. Dat is natuurlijk voor betrokke- ne niet onoverkomelijk, dat zal hem een paar minuten kosten, maar dat betekent wel dat de betrokken automobilist 800 meter langer rijdend in de gemeente Heemstede verkeert. En dat zijn de dingen waar naar sprekers mening bij de voorstellen van mensen die de weg slecht willen houden, to- taal niet op wordt gelet. En daarop stoelt ook eigenlijk de overtuiging van sprekers fractie dat een soepele verkeersafwerking ook in het voordeel is van de bewoners. Men is niet gebaat bij files; een langzaam rijdende auto geeft meer verontreiniging dan een snel rijdende auto; er zijn alle moge- lijke andere factoren op te sommen om te stellen: voer het verkeer snel af en doe het niet langzaam. Om die redenen zal sprekers fractie zich niet tegen dit voorstel verzetten. Er is nog één detail waarvoor spreker graag

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 7