293 28 september 1972 e aandacht van het college wil vragen, iets wat zijn fractie ook in de commissie voor de bedrijven aan de orde heeft gesteld. Het is een van- zelfsprekende zaak dat de bewoners van de César Francklaan niet blij zul- len zijn met deze hele ontwikkeling die er is, en nu kan spreker zich wel voorstellen dat men in het bijzonder voor wat betreft de openbare verlich- tmg langs de weg, er enigszins rekening mee houdt dat deze niet voor de bewoners op zich een storend effect meebrengt. In de commissie heeft spreker duidelijk de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om de vraag te onderzoeken of het niet mogelijk is daar lantaarnpalen te plaatsen die aan de achterzijde zijn afgeschermd, zodat ze - die palen worden negen meter hoog --- met per definitie alle slaapkamers de ganse nacht door verlichten. Als daar een oplossing voor te vinden is, zou dat toch een kleine tegemoetkommg van gemeentezijde zijn in het noodzakelijke offer dat van deze bewoners moet worden gevraagd. Mevrouw Diel heeft in de commissievergadering, waar dit onderwerp behandeld werd, reeds diverse malen iaten blijken dat zij tegen een be- paald onderdeel van deze voorstellen is, namelijk tegen de verbreding van het knnspunt Bernard Zweerslaan/Johan Wagenaarlaan/Franz Schubert- iff11! eze verbreding is volgens de deskundigen nodig voor het verkeer dat ter plaatse linksaf wil. Maar deze verbreding gaat toch ook weer ten koste van het trottoir, dus ten koste weer van de voetgangers en ten koste van de speelruimte voor de kinderen. Het is namelijk zo, dat die verbre- ding met op het kruispunt zelf plaats vindt, maar al geruime tijd van tevoren. Het trottoir wordt dus al geruime tijd tevoren versmald. Spreek- ster had liever gezien dat de situatie daar ongewijzigd was gebleven, zo- lang men nog met over concrete gegevens beschikt omtrent het aantal Vtn t an Wagenaarlaan gebruik zal gaan maken, over het g drag van het verkeer, enz. Men had misschien beter kunnen afwachten hoe de situatie zich daar zal gaan ontwikkelen; mochten zich daar later toch nog moeilijkheden voordoen dan is het toch niet zo verschrikkeliik moeilijk om daar alsnog in te grijpen. Maar dit standpunt delen de mees- te leden van de verkeerscommissie niet en spreekster meent ook de meeste leden van de raad met en daarom wil zij er nu ook verder niet op ingaan. Spreekster betreurt wel dat een voorstel van één van de bewoners van de Johan Wagenaariaan om de Franz Schubertlaan af te sluiten, extra wordt bemoeihjkt doordat er zo'n grote ingreep op dit kruispunt wordt gedaan De klok îs weer wat moeilijker terug te draaien als de wijziging heeft plaats gevonden. Toch is spreekster verheugd dat in ieder geval 10 van de homen gespaard zullen blijven en dat er voor de twee andere bomen een redelijke kans van overleven bestaat. Verder is het spreekster od de tekenmg opgevallen dat a,an het einde van de Johan Wagenaarlaan en de Dreef er ook waarschijnlijk drie bomen zullen verdwijnen. Spreekster zou fu jnLstviS en in het bevestigende geval of er misschien nog een mogelijkheid bestaat om ook deze bomen te verplaatsen. De heer Van Tongeren heeft in de raadsvergadering van 25 mei i 1 reeds betoog gehouden voor een voorzichtig beleid ten aanzien van de rii? v, bedragen die aan de wegenaanleg en reconstructie wor- r besteed zijn enorm hoog en vormen de hoofdmoot van onze kredieten. n„e raa Van ,mei vYerd bijna 2y2 miljoen voor de Schouwbroekerpolder gevoteerd, nu 2 i miljoen voor de toevoerwegen, terwijl spreker de Ge- leerdenwijk nu maar buiten beschouwing laat. Men zou zeggen dat tot zulke uitgaven slechts wordt besloten nadat overduidelijk is gebleken dat Sek°zen oplossmg optimaal juist is. Dat was ook de reden van sprekers verzoek in de verkeerscommissie van 29 februari j.l., om de gehele ver- keersproblematiek m Heemstede eerst grondig door te lichten, op die ba- de fffr,ffr SiP an te, mahen' en dan Pas over te gaan tot realisering van dfrfJfnnen, zoals spreker dat in het begin noemde: de voorzichtige bena- enng. Op deze wijze zouden de plannen een hecht doortimmerde basis

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 8