OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 26 oktober 1972, des n.m. om 8.00 uur. 26 oktober 197? 308 Voorzitter: de heer Jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. M. J. B. M. Jager, G. W. Kuiper, M. J. M. van der Hulst, H. H. Rücker, mr. C. M. van Emmerik, mevr. A. K. Berne- lot Moens-Honig, mevr. drs. P. M. J. van Hoeken-Klinkenberg, de heer dr. J. K. van den Briel, mevr. mr. A. J. Snoep-Mook, de heren drs. P. P. Kettenis, C. R. Kirschbaum, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H. J. Verkouw, H. H. van Ark, G. J. Willemse en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heer mr. F. B. M. Nederveen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevrouw Snoep wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst haar stem uit te brengen. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 29 juni en 27 juli 1972. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorlopige vaststelling bedrag uitgaven over 1970 en over het afge- lopen vijfjaarlijks tijdvak voor openbaar kleuteronderwijs Voorsohot bijzondere kleuterschoien over 1970 op overschrijding ver- goeding exploitatiekosten (124). 4. Voorlopige vaststelling bedrag uitgaven over 1971 voor openbaar kleuteronderwijs Voorschot bijzondere kleuterscholen over 1971 op overschrijding ver- goeding exploitatiekosten (125). 5. Vaatsteiiing exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscholen over 1970 en 1971 (126). 6. Verhoging van het in 1971 beschikbaar gestelde bedrag per leerling; vaststelling exploitatie-vergoeding bijzondere scholen over 1971 (127). 7. Vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1971 (128). 8. Aanschaffingen Jacobaschool en R.K. school ,,Valkenburg" (130). 9. Aanschaffing gymnastiekmateriaal Dreefschool (131). 10. Voorzieningen Crayenesterschool (137). 11. Kasgeldleningen 1973 (133). 12. Belegging van kasgelden (134). 13. Rekening-courant Algemene Bank Nederland N.V. (135). 14. Krediet in rekening-courant N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeen- ten (136). 15. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, groot 1.000.000,— (139). 16. le wijziging verordening begraafrechten (138).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1