4e afd. 30 november 1972 1 41 VERKOOP GROND NABIJ DE CAMPLAAN Heemstede, 1 november 1972. Aan de Raad, De heer B. van Tongeren, Sportparklaan 37, alhier, heeft ons verzocht eraan mee te werken dat het strookje gemeentegrond, gelegen achter de woning Camplaan 45 en groot ongeveer 251 m2, aan hem wordt verkocht, Hij hoopt ook die woning, welke particulier eigendom is, spoedig te kun- nen kopen om daar zijn kantoor te kunnen vestigen. Tegen de gevraagde verkoop bestaan naar ons oordeel geen bezwaren. De" commissie welke de waarde van de bij het grondbedrijf in beheer zijnde gronden naar de toestand op 1 januari j.l. heeft geschat, heeft be- doelde strook gewaardeerd op 25,per m2. Dit komt overeen me^ de prijs welke de laatste jaren voor soortgelijke stroken aan de gemeente is betaald. Wij stellen u voor tot verkoop tegen die prijs en onder de gebruikelrjke ThwmjfQ ot*/1 on fo ViPtslllirPTI Een voorlopige koopakte ligt met een situatietekening voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, J. M. Kruitwagen. W. H. D. Quarles van Ufford. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. BESLUIT: 1 november j.l. aan B. van Tongeren, Sportparklaan 37, alhier, voor de prijs van f 6.275,— te verkopen de strook grond, gelegen nabij de Camplaan, groot ongeveer 251 m2, aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening rir. 1.14.1.5 en kadastraal bökend gemeente Heemstede, sectie B, nummer 6988, zulks onder de voorwaarden welke zijn opgenomen in de mede bij dit besluit behorende voorlopige koopakte. Heemstede, 30 november 1972. De Raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1