OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op vrijdag 15 december 1972, des v.m. om 9.00 uur. 15 december 1972 430 Voorzitter: de heer Jhr. mr. W. H. D. Quarles van Uftord burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. M. J. E. M. Jager, G. W. Kuiper, M. J. van der Hulst, H. H. Rücker, mr. C. M. van Emmenk, mevr. A. K. Bemelot Moens-Honig, mevr. drs. P. M. J. van Hoeken-Klinkenberg, e heer dr J. K. van den Briel, mevr. mr. A. J. Snoep-Mook de heer drs. P P. Kettenis, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma de heer dr J. de Ruiter en de wethouders, de heren H. J. Verkouw, H. H. van A k, G. J. Willemse en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heer mr. F. B. M. Nederveen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze en deelt mede dat de heer Kirschbaum later ter vergadermg hoopt te verschrjnen. Mevrouw Bernelot Moens wordt door het lot aangewezen om bij even- tuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. De voorzitter stelt aan de orde de voortzetting van de behandeling van de agenda van 14 december 1972. VI. Riolering componistenwijk (volgno. 155) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich met 'het voorstel kan verenigen. De heer Van der Hulst deelt mede dat dit voorstel de instemming van ziin fractie heeft, hoewel het uiteraard onaangenaam is getroffen door d korte pertode waarop deze riolering heeft kunnen dienstdoen, en nu al weer vervangen moet worden. Van onder andere de directeur van openbare werken heeft spreker gehoord dat dit niet de enige verrassmg is die de SîSî staatf want man we.t. en .pr.ker w~t het name ook van de woningstichting Heemstede, dat er ook m de Glip met de riolering al vele jaren moeilijkheden zijn. Spreker betreurt dit en hoopt dat bii het ontwerpen van de plannen voor de nieuwe riolermgen die su gaan komen, de raad in de toekomst dit soort verrassmgen bespaard zal blijven. Wethouder Van Wijk zegt dat het college deze gang van zaken eveneens betreurt De aanleg van de riolering was gebaseerd op vroegere opvat- tmgen en zo kan men zien hoe opvattingen kunnen wjjzigen en hoe voor- zichtig men moet zijn om bepaalde zaken zeer positief te stellen. Uiteraard zal thans bij de aanleg gebruik worden gemaakt van de wete^chap van het heden ook weer met de bedenkmg dat wellicht over 10 of 20 jaar een nieuwe raad zegt dat de zaak destijds wel aardig bekeken îs, maar dat er toch weer iets aan mankeert. Spreker herhaalt dat de huidige opvattmgen in dit opzicht volledig worden toegepast en spreker neemt aan dat ook de raad ervan overtuigd is dat de vernieuwing van genoemde nolermgen moet plaatsvinden. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VH. Bouw 99 woningen Geleerdenwijk (volgno. 156) De voorzitter deelt mede dat de commissies voor voikshuisvesting en voor openbare werken zich met het voorstel kunnen verenigen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1