4e afd. 31 januari 1974 VASTSTELLING BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING Heemstede, 18 december 1973. Aan de Raad, Hierbij bieden wij u het ontwerp aan van een Brandbeveili gingsverordening Dit ontwerp is vrijwel gelijk aan het model dat îs ontwor pen door een commissie van deskundigen uit de Koninklijke^ Nederlandse brandweervereniging en de Nederlandse vereniging van brandweercommandanten met steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aan liet "Ten geleide" van die verenigingen ontlenen wtj het vo1gende "De Brandweerwet 1952 heeft het zwaartepunt van de brand- weerzorgna de bestuurlijke en organisatorische centralisa- tie uit de bezettingsjarenwederom bij de gemeenten gelegd. Daartoe werd bij deze wet onder meer de gemeentewet op een aantal punten gewijzigd en aangevuld. Zo werd naast de algemene bepaling van artikel 168 aangaande de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad een nieuw artikel 174 bis opgenomen, luidende: "Hij raaakt de nodige verordeningen betreffende het voorkomen, beperken en bestrij- den van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmede ver- bandhoudt". De wetgever heeft hiermede duidelijk op het grote belang van de bij deze verordening te regelen materie gewezen. Brandveiligheidsbepalingen, die tevoren in vele gemeenten in de algemene po1itieverordening waren ondergebracht zijn sedert- dien steeds meer opgenomen in afzonder1ijke op de beveiliging tegen brand gerichte verordeningen Bij het opstellen van die verordeningen werd veelal gebruik ge- maakt van mode1-bepalingendie door verschi11ende commissies en instanties waren ontworpen. Zowel Provinciale Brandweerbonden als provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waren op dit punt actief. Ook in de bij de VUGA-boekerij verschenen losbladige verzameling brandweervoorschriften is een desbetreffer.de model- verordening opgenomen. De Inspectie voor het brandweerwezen beschikte daarenboven over model-bepalingen voor dit doel. Bij een zo grote verscheidenheid aan modellen was het niet ver- wonderlijk dat de door de gemeenteraden vastgestelde brandbe- veiligingsverordeningen (ook wel brandpreventie- of brandweer- verordeningen geheten) onderling belangrijke verschillen ver toonden Deze zijn in de loop der jaren nog vergroot doordat în vele gemeenten de bepalingen niet werden aangepast aan de sterk ver- anderde omstandigheden op het gebied van de brandvei1igheid Daarop afgestemde aanvullingen op de model-verordeningen bleven veelal uit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1