1 Voorzitterde heer Jhr. mr. W.H.D. Qusrles v&n Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. M.J.E.M. JagerG.W. Kuiper, M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, mr. F.B.M. Wederveen, mevr. A.K. Bernelot Moens-Honig, mevr. drs. P.M.J. van Hoeken-Klinkenberg, de heer dr. J.K. van den Briei, mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, de heren drs. P.P. Kettenis, C.R. Kirschbaum, mevr. mr. A.J.H. Gaasterland-Braaksma, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H.J. Verkouw, H.H. van Ark, G.J. Willemse en mr. O.H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. Afv;ezig met kennisgeving: de heer H.H. Rücker. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevr. Snoep wordt door het lot aangewezen om bij eventueie stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGEMDA: 1. Vaststeiling van de notulen der vergadering van 29 november 1973 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 3. Benoeming bestuursleden schooladviesdienst Z.W. Kennemerland (23) 4. Verbetering gymnastieklokaal St. Antoniusschooi (4) 5. Beschikbaarsteliing bedrag per leerling voor openbaar lager ondei-wijs voorschot expioitatievergoeding bijzondere scholen over 1974 (6) 6. Verhoging bijdragen schooltandverzorging (3) 7. Subsidiëring kraamzorg (5) 8. Intrekking besluit tot verkoop woning Laan van Insuiinde 25; verhuur van deze woning (10) 9. Verkoop kavei bouwterrein Lorentzlaan (2) 10. Bouwrijp maken terrein ten zuiden van de Schielaan; aanleg gas-, water- en elektriciteitsleidingen (9) 11. Verkoop grond aan de Schielaan; medewerking aan het in bouwexploi- tatie brengen van gronden ten zuiden van de Schielaan (7) 12. Voorbereiding bestemmingsplan Binnenweg, Raadhuisstraat e.o. (8) 13. Vaststelling brandbeveiligingsverordening (1) 14. Presentiegelden voor leden van de raad (22) 15. Diverse kredieten ten behoeve van de Sportstichting (11) 16. Overeenkomst met de gemeente Haarlem inzake het leggen van kabels van Schalkwijk naar Heemstede (12)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1