1 Vcorzitter: de heer Jhr. mr. W.H.D. Quaries van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, G.W. Kuiper, M.J.M. van der Hulst, H.H. Rucker, mr. C.M. van Emmerik, mr. F.B.M. Nederveen, mevr. A.K. Bernelot Moens- Honiq, mevr. drs. P.M.J. van Hoeken-Klinkenberg, de heer drJ.K. van den Brielmevr. mr. A.J. Snoep-Mook, de heer C.R. Kirschbaum, mevr. mr. A.J.H. Gaasterland-Braaksma, de.heer dr. J. de Ruiter en de wethcuders de heren.H.J. Verkouw, H.H. van Ark, G.J. Willemse en mr. O.H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heren rar. M.J.E.M. Jager en drs. P.H. Kettenis. De vcorzitter opent.de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Tonqeren wordt door het iot aangewezen om bij eventuele stemmingen ïïet eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notuien der vergadering van 20 december 1973. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakonderwijs aan openbare scholen en voorschot vergoeding vakonderwijs bijzondere scholen over 1974 (28). 4. Verbetering verlichting gymnastieklokaal Voorwegschool (37). 5. Garantie hypothecaire lening woning Geleerdenwijk (27). 6. Aanschaffing vrachtauto c.a. ten behoeve van openbare werken (25). 7. Aanschaffing bestelauto ten behoeve van openbare werken (25). 8. Naamgeving wegen Schouwbroekerpolder (29). 9. Vernieuwing coulissen wijkgebouw "De Princehof (oO). 10. Nota inzake isolatie van woningen (32). 11.Verkoop grond aan de "Bavostichting" (38). 12.Verkoop grond aari Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (39). 13.Wijziging verbruiksadministratie gas, water en elektriciteit. Eerste wijziging gas-, water- en elektriciteitsverordemng (31). 14. Verzwaring gasleiding Reek te Bennebroek (33). 15.Verzwaring gasleiding Kerklaan (34). lS.Vijfde wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit (35). 17.Subsidies (36).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1