4e afd. 28 maart 1974 40 7e WIJZIGING BOUWVERORDENING Heemstede, 26 februari 1974. Aan de Raad, Op voorstel van de "Adviescommissie voor de unificatie en de toepassing van gemeentelijke bouwverordeningen" heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een groot aantal wijzigingen aangebracht in de model-bouwver- ordening. Met de meeste wijzigingen wordt verduidelijking beoogd van bepalingen die in de praktijk moeilijkheden bleken op te leveren. De wijzigingen van de artikelen 212 en 219 trachten te voorzien in de gebleken behoefte aan voorschriften waardoor mi1ieu-aantastende hinder- in dit geval door rook en verbrandingsgassen van verwarmingsTnstallaties - zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Een belangrijke consequentie van het nieuwe artikel 219 zai zijn dat het in vele gevallen onmogelijk zal worden om een gasgestookte c.v.-ketel in een lage garage of een aan- of uitbouw te plaatsen. In de artikelen 101 en 102 is aan burgemeester en wethouders de bevoegd- heid gegeven tot het stellen van nadere regels met betrekknng tot liften. De artikelen 124 en 317 (betreffende brievenbussen etc.) zijn aangepast aan de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3 van de Post- wet 1954. Verder is een aanpassing opgenomen van de bouwverordening aan het mter- nationaal genormaliseerde eenhedenstelsel (SI), zoals dit voor Nederland is vastgelegd in NEN 1000. Dit eenhedenstelsel, dat thans reeds algemeen bij het onderwnjs in ge- bruik is, wordt eveneens algemeen toegepast in nieuw verschijnende, dan wel herziene normen van het Nederlands Normalisatie-Instituut. Gelet op het nauwe verband tussen de bepalingen van de bouwverordening en die van de NEN-normen, waardoor, indien de verordening met zou worden aangepast, misverstanden zouden kunnen ontstaan, in het bijzonder met be- trekking tot technische berekeningen waarbij in die verordemng voorge- schreven waarden worden toegepast, is het van belang om ook în de bouw- verordening tijdig het Sl-stelsel in te voeren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1