1 Voorzitter: de heer Jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F.Diel- Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. M.J.E.M. Jager, G.W. Kuiper, M.J.M. van der Hulst, H.H. Rücker, mr. C.M. van Emmerik, mr. F.B.M. Nederveen, mevr. A.K. Bernelot Moens-Honig, mevr.drs. P.M.J. van Hoeken-Klînkenberg, de hëer dr. J.K. van den Briel, mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, de heren drs. P.P. Kettenis, C.R. Kirschbaum, mevr. mr. A.J.H. Gaaster1ano-Braaks- ma, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouders.de heren H.J. Verkouw, H.H. van Ark, G.J. Willemse en mr. O.H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevrouw Bernelot Moens wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: I. Vaststeiiing van de notulen der vergadering van 21 december 1973. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming lid verkeerscommissie (45). 4. Voorzierii'ngen toiletruimten Dreefschool (47).. 5. Aanschaffing leermiddelen en meubilair St. Antoniusschool (48). 6. Gasvoorziening plan "Meerwijk II" eerste fase te Bennebroek (44). 7. Gaslevering aan firma Nelis aan de Herenweg (46). 8. Aanschaffing boekhoudmachine ten behoeve van de gemeente gas-, water- en elektriciteitsbedrijven (43). 9. Verlichting zwembad "Groenendaal(41). 10. Aanleg riolering Ringvaartlaan (42). 11. Verkoop strook grond Prinsenlaan (53). 12. 7e wijziging bouwverordening (40). 13. Plaatsing abri's bij bushalten (49). 14. Correctie van de grens tussen Bennebroek en Heemstede (50). 15. Wijziging regeling Gewest Kennemerland (51). 16. Oprichting jeugdbrandweer (52). 17. Begrotir.gswijzigingen. 18. Rondvraag I. Vaststel1inq van de notulen der verqadering van 21 december 1973. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1