4e afd. 25 april 1974 AANSCHAFFINGEN EN VOORZIENINGEN NICOLAAS BEETSSCHOOL 54 Heemstede, 2 april 1974. Aan de Raad, Het bestuur van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen heeft op 5 februari 1974 een aanvraag ingediend om ingevolge artTkel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden te mogen ontvangen voor het doen van aanschaffingen en het treffen van voorzieningen ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool De aanvraag heeft betrekking op: a. het aanschaffen van meubilair, rubriceringsmateriaalboeken en na- slagwerken, ten behoeve van een in het vroegere gangiokaal richten documentatie-centrum; dit centrum zal tevens kunnen worden gebruikt voor leerlingenwerk in groepsverband, vergaderingen van per- soneel en oudercommissies e.d.; b het aanbrengen van zonwering en een brandblusapparaat in de twee onlangs in gebruik genomen lokalen van de voormalige kleuterschool Voorweg; c. het vervangen van de verlichtingsarmaturen in het gymnastieklokaal d. het aanschaffen van gymnastiekmateriaal e. het maken van een afdak voor het nog niet overdekte gedeelte van de bestaande rijwielstalling. Ten aanzien van punt c. merken wij op dat de vervanging van armaturen op zich als normaal onderhoud dient te worden aangemerkt; nu de ver- vanging tevens strekt tot het verkrijgen van een hogere lichtopbrengst in het gymnastieklokaal zal een gedeelte van de kosten als zodamg moe- ten worden aangemerkt; bij de uitvoering van het door u te nemen be- sluit zal hieromtrent door ons met het schoolbestuur overleg worden ge- pleegd. Ook het vervangen van de klimtouwen, begrepen onder punt d, !S een post van normaal onderhoud. Voor het overige zijn wij van mening dat bij inwilliging van de aanvraag de normale eisen niet zullen worden overschreden en dat het bestuur te- recht een beroep op de toepassing van genoemd wetsartikel heeft gedaan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1