Ä";i!5 ÄS SrÄ"tsr,,sch XV :t.:rrP-beSlUit WOrdt 20nder hoofdelijke Stemming vastgesteld. ^jgÜjjlOggeentelijke bibliothPPk (volgnr. 65). voorstel door de raad" rÄXÄJ-™". UW commissies, d,e deTaad^Lreiken^door^Lrcon^eqe1 ^1'8 advlezen van "nanc^nbanas^II°ned:îori;e:?re^^? dde ^1-- de^gemeente-0"' a. 10 25 april 1974 onderhandelen over eventuele rrlmirm "SV8" bepaalde tijd moeten lingen geen verlenginq zaî aPlriPn TV" dat 20nder die onderhande- een extra veifighêldinhet9toS?âk?™î?rJSHberei'd t6 beZ1'en of no9 hi'j gelooft dat over vijf iaar een voüif en °P9enomen, want ook wenselijk is. verlenging van het huurkontrakt on- "et ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Aanvaarding schenkino (volgnr. 57). zaken Ti?în??îîî?îrmede kln :eren™1SS1'r-V°?r onderwiJs en culturele voor te behouden vereni9en- £en lid wenste zich zijn sten, gemeente-financiën^te^wn l'en^voorlezen!'85 d® comra1'ssl'e voor de als volgtrheeftSgead\îiseerd:corara1ssie voor de gemeente-financiën gine vermefd^voorste^^aan^de^raad119 behandelde onze commissie Uw in mar- waaronder het gebouw Kerkfaan^ôï dooîde t8 Z1J+' d3t d8 voorwaarden niet aanvaardbaar zijn. gemeente gehuurd zou gaan worden de huurprijs aan hetnindexcijfîîaîdeî11 88,1 Jaarlijkse aanpassing van omdat zij voor de gemeente tot onaanvleJhe21nSC0nsuraPtie te ver 9aat. Gemeend werd, dat, voor wat betreft de £liik«S6?.-ntleS kan leiden' van^het^resuîtaat HS zijn vertegenwoordigd? He? coHeqê heeft îl'1--3"6 ^ktievoorzitters aandacht aan het advies oeschonkpn »rt w u yoor deze vergadering ruim klem ontraadt om het voorstel van de'finîî-i -dat het de raad met Het college meent daarvîr een aanîl îcokw81! coraraissie °ver te nemen. De aanvankelijke gedachte was nm iotc mfeknoudende argumenten te hebben, dacht men aan een mogelijke uitbreidî Meerlhorst" te doen, daarna het een noch het aS realiseeîaar Lî T*" de raad was bekend dat noch het pand aan de Kerklaannaa? voïen ge ome^611'1''6 huUr Va" durige en keiharde onderhandpl inno„ ?f'koraen- Er zlJn emge maanden lang- gemeentebestuur, die daarvan renelmatif°er ?00r de secretaris namens het college. Tenslotte was het colleqe zovprîft h9+ uitgebracht aan het zaak zou zijn als de raad dit vooîtfl m5ende dat het een 9oede het overleg met Ennia K naar vo eîz aaovaarden- Als punten die in oorspronkelijke huursom vân 130 000 Jl®Sk?nen n°?nt Spreker dat de f 100.000, de huurtermiin hÎ'Î ,terug9ebracht tot werd teruggebracht tot 10 iaa'r- 'hn nvankelljk gesteld werd op 20 jaar, zieningen tot een maximum van 300?000 ige voor- gefinancierd. 0ok dat Uatste" ÏÏlïïS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 10