25 april 1974 11 zit op het moment krap. Als men denkt aan het stichten van een sport- halaan het stichten van een gebouw voor oper.bare werken en de bedrij- ven, en aan het plan Rozenburg, dan is het een goede zaak als in deze onderhandelingen bereikt kon worden dat de verhuurster bereid ts deze gelden te financieren. De aanvankelijk -daarvoor bedongen rente is in de onderhandelingen teruggebracht tot de marktrente. Wat betreft de voorwaarde inzake de jaarlijkse aanpassing van de huur aan de hand van het indexcijfer van de gezinsconsumptie zegt spreker, dat het moeilijk staande is te houden dat dit van de zijde van de ver- huurster een onredelijke eis is, wanneer bedacht v/ordt dat de gemeente in haar huurovereenkomsten een voorwaarde van gelijke strekking opneenit. Spreker denkt hierbij aan de verhuur van het verversmgshuis in Groenen- daal en aan de verhuur van wasserij Rhee. In die kontrakten is dat wat uitvoeriger omschreven, maar de essentie van de uitvoeriger voorwaarden komt op hetzelfde neer. Hij meent dat als dit standpunt veriaten zou worden nu we zelf hierbij betrokken worder,, dit een raeten met twee maten betekent, de overheid onwaardig. Het is bovendien een usantiële voos waarde en wie eenmaal de indexering aanvaardt, kan niet bepaa,de voorue- len naar zich toe trekken en de nadelen bij de ander leggen. Het lijkt het college volkomen illusoir om opnieuw met verhuurster te gaan onder- handelen. Het is ook niet reëelwant wie nu f 100.000,— als huur aan- vaardt, aanvaardt bij een voortgaande inflatie ook 150.000, ^ver bijvoorbeeld 5 jaar als huur. Het zou anders zijn als de financiëie commissie de huur te hoog vindt en meent det bijvoorbeeld mso f 70.u0uj moet worden begonnen. Maar eenmaal deze huur aanvaard hebbende, vindt het college de indexering, zoals die in het ontwerp-raadsbesluit is op- genomen, een volkoraen redelijke zaak0 Wie het onderste uit de kan wil hebben - speciaal bij deze onderhandelingen, die de financiële commissie op prijs stelt, waarbij heel veel weer cpen komt te liggen - zou het lid wel eens op de neus kunnen krijgen. De huur gaat in op 1 april; de ge- meente betaalt dus al wat maanden huur zonder dat er iets tegenover staat. Het college meent de raad dan ook ernstig te moeten ontraden het voorstel aan te houden. Eén van de leden van de culturele commissie heeft bij het bezoek aan het gebouw gezegd dat het een geschenk uit de hemel is. Spreker is bere.d het wat nuchterder te benaderen, maar wil wel zijn vreugde er over uit- spreken dat er zo'n goede oplossing voorhanden is. De voorzitter merkt op dat de raad thans niet alleen met een zake- lijke Tffaire bezig is, maar dat die ook een subtieler sfeer oproept. AIs het onverhoopt tot verdere onderhandelingen zou moeten komen, onder- handelingen die het college met klem ontraadt, dan dient een neder zich te realiseren niets in het openbaar te zeggen dat de onderhandelings- positie van de gemeente zou kunnen schaden. Spreker zegt dat hij uiter- aard de bevoegdheid en de raad de mogelijkheid heeft om tot besloten vergadering over te gaan. Het college is van mening dat indien en,gs- zins mogelijk deze belangrijke zaak in het openbaar moet worden oe- sproken. Als er echter grote gemeentel i jke belangen een rol gaar, spelen, dan zal eventueel in besloten vergadering verder dienen te worden be- raadslaagd. De heer Van den Briel stelt, mede namens de heren De Ruiter en Rücker, voor de specifiek financiële kwestie in een besioten vergadering te bespreken. De heer Brandsmä merkt op dat het de bedoeling was dat de_heer Van den Briel namens de vijf voorzitters dit voorstel zou doen. De zin van een besloten vergadering is dat men voorshands hetgeen men bespreken

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 11