ËSislI.5lllsplll SÄ'JÄ ;rs.ïr stei ..ÄÄi'ÄÄ1!: ri-Mn 6.eîaa,d 'm- gel^ïïTiî^sÎa'o^n^rfi0'8"-"^ het C°nege Van menin9 is dat> openbaarheid, recht heeft om hetTand commlssle> de raad. maar ook de ten aanzien Can het advie,Tn 1 r- dpUn-/an het colle9e te vernemen een normaîe zaak is. fmanciele commissie, wat oP zich ^ieTiTTaTHiTSdeîTrdTÄ de.woorden van de heer Brandsma in met de heer Brandsma want mhaar+wetbouder, kan hij meevoelen Niets is naar sprekers aevnelT cf hfn T S°°rt halve °Penbaarheid. moet geen geheimzinnigheid laten bestaan, maar men vergadering te béhandelen. verzoeken om deze zaak in besloten 12 25 aprïl 1974 ïcJr"SSv"r"aVgeverPsU«nSila^T J" !s a' »"aJ!î besl'oten^vergadering^dan^was^het8 °rde.ste|de' moeten^er^ekeï'^ee; daThij Wrt Spreker herinnert de Sï college het-ï0ûrstel ^eft g3a.nS heT" desbetreffende tenennarfii fo n09/eu maand terug te nemen> de c-ip 7nriaf U/-.4- j i 9 Komen in de rinânciele commi bracht dan de V°lgende maand in de vergadering kon worden ge- openingswoorden van de voorzittér en de w^LmL9 IS.d00r de moet$1Uit lehS he1emaal of men ^akTîeT heniemanaîaoïen°Penbaarheid; er o^T0n^TTTTiïïTet0bIîanTh 3l$ ""T Va" de raad 9edrongen om tot ziin rerht ts hta! i, 7- 06 coordloatie van alle partijen besloten vergadering verdeTté behandeîen^ ^6"1 ^628 2aak in 060 in Ësîoîen1ztilfingî0rSt Vergadering te 2I-01 udr 0111 over te gaan aanDdeTTfTïïToTtrT«inTvTeïahehV0d9?derln9 t8 22"08 uur en stelt de huisvesting van de gem^nteîijke blbîSeek"" VOOrStel inZak8

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 12