25 april 1974 13 aan de Kerklaan met bestemming tot bibliotheek en ook akkoord te gaan met de in het kontrakt voorgestelde voorwaarden met dien verstande, dat de indexering van de huur beperkt wordt tot maximaal 8% per gaar. De voorzitter konstateert dat het voorstel voldoende wordt gesteund en dus""in stemming kan worden gebracht. Het college ontraadt aanvaar- ding van dit amendement. De heer Van Emmerik merkt op dat het gaat om een groot cultureel belang. Aan de andere kant gaat het om zeer belangrijke financiële zaken. Uit dien hoofde zal hij voor het amenderaent van de heer De Ruiter stemmen. De voorzitter brengt het amendement van de heer De Ruiter c.s. thans in stemming. Uit de gehouden stemming blijkt dat het amendement is aan- genornen met 12 tegen 7 stemmen. Tegen het amendement stemden mevrouw Van Hoeken, mevrouw Snoep, de heren Verkouw, Van Ark, Willemse en Van Wijk en mevrouw Diel. De voorzitter stelt thans de overeenkomst aan de orde. De heer Van Tonaeren is verheugd met de bibliotheek, en verheugt zich over het bezit daarvan. Hij heeft waardering voor de directeur en zijn staf en voor de enthousiaste wijze waarop zij het lezen in Heerastede trachten te bevorderen. A1 jaren geleden stelde spreker de uitgroei tot raediatheek aan de orde, een ontwikkeling tot informatieoverdracht door middel van alle moderne methoden; niet alleen boeken, maar ook platen, geluidsbandenfilms, dia's, kortom elk medium dat zich leent voor kennis-overdracht. Spreker verheugt zich dan ook over de totstandkcming van de discotheek. De bibliotheek kan ook een centrum zijn voor educa- tion permanente. Spreker wil graag weten of deze zaken nog mogelijk zijn ondanks de enorme financiële offers die men moet brengen bij de aanvaar- ding van dit voorstel. De directeur heeft een doelstellingsnota toege- zega in februari 1973. Die nota heeft spreker niet gezien. Hij vraagt of een en ander daarin past en of de bibliotheek dan niet uit de nieuwe huisvesting groeit. Men zit namelijk voor tien jaar vast aan dit gebouw en dan kan men niet ergens anders heen. Men dient dit in groter ver- band in het cultuurbeleid te zien. Spreker heeft het gevoel dat met deze manoeuvre in éên klap de finan- ciële middelen voor de cultuur worden opgebruikt. Hij wil hierover graag nadere informatie. înzake het ruimtegebrek voor de bibliotheek is spreker het met het col- lege eens als het stelt dat men op dit moment te krap zit, maar dat is dan wel bewust zo gehouden. Wanhopig stelt de directeur dat de lees- en studiezaaî bij elkaar zitten en dat rustig lezen niet mogelijk is. Spreker meent dat dit onjuist is want op de begane grond staat nog een kamer leeg, waarin een rustige lees- of studiekamer is te maken, en naar zijn mening in een prettiger sfeer dan in het zakelijke kantoorgebouw aan de Kerklaan mogelijk is. Met eenvoudige middelen had de oppervlakte in "de Meerlhorst" met 31% kunnen worden uitgebreid. En'met wat ingrij- pender middelen is van de zolder een jeugdbibliotheek te maken. Een in- spirerende omgeving; de fantasie stimulerend; met een boekje in een hoekje. Dat zou weer 25% uitbreiding betekenen. Het verbaast spreker dan ook dat de culturele commissie enthousiast is over het kantoorpand, dat volgens hem veel minder karakter heeft dan "de Meerlhorst". Aan het kantoorpand zal voor veel geld verbouwd worden om iets te krijgen dat waarschijnlijk niet de sfeer haalt van "de Meerlhorst". Het college noemt drie motieven voor de uitbreiding van de oppervlakte

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 13