25 april 1974 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 25 april 1974, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. W.H.D. Quarles van Ufford, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: d. heer C. F;r0Hulst_ - SÄt e'»nd"r,«kir,a; ie neer dr! 0 de Ruiter en de wethouders, de heren H.J. Verkouw, H.H. Willemse en mr. O.H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heren mr. M.J.E.M. Jager en mr. F.B.M. Nederveen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Emmerik wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen Fet eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: Q 1. Vaststeiling van de notulen der vergadering van 31 januan 19 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (61). 4. Aanschaffingen en voorzieningen Nicolaas Beetsschool (54). 5. Vergroting leslokaal Bosch en Hovenschool (62). 6. Verhoging krediet bouw scholen Geleerdenwijk (64). 7. Subsidies (60) 8. Gaslevering aan firma Nelis aan de Herenweg (46). 9. Afschrijvingspercentages bedrijven (56). 10. Beheer jachthaven Heemsteeds Kanaal (59). ll'. Wijziging verkeerslichteninstallatie kruispunt Herenweg - Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan (55). 12. Inrichting speelterrein Postlaan/Lieven de Keylaan (58). 13. Verhuur gemeentegrond ten behoeve van benzinestation Heemsteedse Dreef (63). 14. Aanvaarding schenking (57). 15. Huisvesting gemeentelijke bibliotheek (65). 16. Begrotingswijzigingen. 17. Rondvraag. I. Vaststelling van de notulen der vergadering van 31 januari i974. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hr»eSp.ljck'érhemr" Cini'ïînTlneriiie»rA.K.Bernelot Hoens-honig. Ï^.Trs! fS. »«n Hoeken-Kiinkenbergde heer ^O.K.J.n den

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1