b«^^ae.h^r^tiSpjrs!ts: îSÄ?o,id?r« Sîîlï'ÄÄ'l!Äî°Dt.^k;;:,n» >an het n»dnh- S2ä3î.3'iït-SS.'ï.'I-16îs ärsitlr'ée^eis'Sdsîéieis ™aD rsrnst,»retsn,nsh«. 7' ,a" d° 9SnieSnte Zaanetad' 3. Idem van het raadsbesluit van 28 februari 1974 „r ?7 u garantie hypothecaire lening woningbouw Geleeîdenwijk!' 4. Idem van het raadsbesluit van 28 februari 1974 verkoop grond aan Bouwfonds bederlandse Gemeenten." lnza de »"ueS?°"rt£lîSot„d'"''ééSLrten„bïr?rfiSStSr 1" »"1» »ing voor Je„„isS,iîg1,r„ï„ïïén t;'" 6" Z0"dSr -»<"««« st- inzien een juistere procedure om in de'eerste aats'hÏÏ bffb1j de politieschool zelf te vraoen hnn Hat h«f+ P'aats het bestuur van havige motie Daarna 7al ho+9 n at bestuur denkt over de onder- zaak. 231 het C0llege blg de raad terugkomen over deze Het college stelt daarom voor deze zaak aan te houden 25 april 1974 11 LlJ'st va" mededelinaen en inoekomen stukksn. C0»bDî„li3rllf,Sn!ln™e"ihî0t »"«9» er ee„ „pe„bare ,e verkeersconwissie zal nlaatJLw°r V?°r °Penbare werken en de in Zuid-Kennemerland. °P mei a,s" 9ewijd aan de wegen detelfde prolîÄ^TS^^ "rdS" Seh°"den- s"«d 2' S™ffinghcent"Sbkwdienst? 21 deCember 1973> nr- 146> lntake 5' verkoopngrondraanSdeS''Bavostlchting"rUa''1' "7''' nr' 38' 1nzale op^het'raadsbesluit^van^l^december ïî^'iZrdé?^"'"9 van de begroting van het grondbedrijflÎI73? 8' van^kapitaalwerken^op^het^prioriteitenschema3^6 rangsch1kking de stukkIn!°ve™Il5eînderdeeJuntLb8renra9eS«nd^ hoîftM" "k WOrden mmg voor kennisgeving aangenomen. boofdebjke stem-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 2