Eäïsä ars- ss™ - r-tirr E Ä'ssrEws. izis«n sHäS&Ä-- FffÄÏÄtS! örSÄl^ ÄÄAÄ'iÄï; 25 april 1974 gemeenteraadsfraktie van D 66. De nota heeft voornameiijk betrekking op de gemeente Haarlem Bij de gehouden. De heer Van Tongeren is verheugd dat het coi lege de lota ^paarneplan voorgesteld, enigszins wordt gemaskeerd. gelijk worden. Zonder hoofdelijke stenming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, vermeld onder punt 10, besloten. ii d f aa n fphmari 1974 van diverse bewoners van de Franz Schubert- vanz.ea da fra„z Schuber„a.n ,n Ce Naar het oordeel van burgemeester en wethouders is het thans met de iuiste tijd om de verkeerssituatie en het verkeersgedrag oP de Franz reconstructie van de Johan Wagenaarlaan bij de kruisingen van de ook in de openbare vergadering van de verkeerscommissie onlangs is ge adviseerd, desalniettemin in deze periode toch gehoorc wilien worden over hun suggesties en eventuele kritische kanttekemngen, j in staat zuilen worden gesteld. richting zuid-noord gesloten te verklaren. Schubertlaan etc. te beoordelen; in v®rJap^.m2r^nr®Xegen werkzaamheden kan hiervan nu geen goed beeld worden verkregen SeîkaSÏ "S &V"n.dtoSl2n zijn bij da

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 3