r ■sjää'ïä WÄ S'eêS su ,ï.â;g! ;Ä?«tss r*Ä',ÄsrÄ'î.'5K ft&rr0mer loat 00 dat MÄS-^riÄrÄÄ'* îlïî'3 StfÄÎSJÏÏr 1. deeld îftVÄ rÄ't SÏÏeAn,v«en ,s det het daarom dan ook een punt van goe e ei ordvoerders van misschien iets meer licht over deze ^ten schijn Wat de N.Z.H.-bussen betreft zou ^J.1 Aeï dl ^latfchippij ™!S« iiî SreÄ'S'lnitruttl, of eon e.n.ijzln, voor 0, be- trokken chauffeurs kan voortkomen. De voorzitter deelt wat dit laatste^punt betref^me^ a^ SreÎLfSSÎ E SSr op-rkingen zal maken cver het minder wenselijke, dat de bussen sluipwegen gebcuike publiciteit De heer Van Emmerik heeft in e Lnsen niet onnodig ongerust ?:SÏÏ»" TA,ÄJCMn« wnt zw..rs.cc.nt Ko.ft go- geven als men bedenkt waarmee Lneen ]anne tijd overheen gaat Spreker vindt het op zrch vervelend als er a^ea^Lerende instan- voordat een brief f5rdt,b^n^°?I^ Qat is op zich geen excuus, maar tip<î 1 int zG6r veel werk te v/äcnuc.i. - 1 »cf van *incieko~ door het inhoudelijk samenvatten van een zaa op ingeslagen, men stukken, meende het college een goede weg J|e^e°^ngStening omdat de ingekomen stukken J?"1*Lnoaan waardoor juist door de trekken en de burgers ook duid j dên op dit stuk zouden openbare vergadenng nauwel ij hppft1'TieeQemaakt en men weet wat is kunnen bestaan. Als men deze zaak hee 9 degelijk 0ok dekkend afgesproken, dan is de slotkonklusie p ecbter voorstellen dat voor wat is afgesproken. Ook spreker I<an nch^.^chte rwo co1_ er misverstanden kunnen rijzen în .,'irnndprzoek Dat is persê lege nu toch wacht oP het verke^rsstructuuronderzoek. niet de bedoelmg en het col.ege openbare commis- treden- h tt,.on _m hr-îpven tiidiq te beantwoorden, S™ïï!'»k 511Jîi»ÄSÏ »oor He&nstede geeu nieo.e pn.cedune 25 april 1974 sen van de N.Z.H. ter ^mijding «n .de^stoplichten ee P

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 5