s'Äîr 9e«lld^^T?|TOe"r"a°;a,d;tJ,n.l,et-ant"0rd va" »'"W king zullen worden qesteld en riat rio h 2aak daar in wer" planning daarvan ook bi d i 1 verkeerslichtenordening en de «e eezlä1.8; ÏÏÏrjTîM "°°rt^n- en wethouders worden bezien in TÂLÎäl °°rdT V3n bur9emeester zijnde verkeersstructuurp?an voor de gemeente 10 V00rbereidin9 25 april 1974 en wethouders andere^accenten Lïf'Ln andp86" College van burgemeester dan het advies iuidt. Aan de ândere kant hîdtT9'ii°U m°9en inslaan van de verkeerscommissie qeenszins mnoiv-fh 5 coHege met het advies coliege te vermelden als het anders zou zijî °°k dat pleegt het was het de schrijver van dit qedeeltP nio^K6!1 5L gedaan- B1 ijkbaar de toestand die is veroorzaakt door de veîkeeSichtL di juist.?in9 komen, en dat men daarom nu iuist rie Frln^ Snh k 6 er zlJn 9e" sneliere verbindina te hebben mer rie Scdubert.laan kiest om een spreker dat de opmerkina dat 8®teedse Dreef- Daanom gelooft dat de verkeerslichten er waren hip1"1^ de^e roetingen heeft gedaan voor- de zinsnede: voorshands 1 6 ei9enllJk niet thuishoort. Inzake verklaring" zou hij graaq qezien hphho 93a+ de gevraa9de gesloten- een toezegging dat deze zaak'11 Lc T af?esProken was, namelijk stand meer normaal is. besproken zal worden wanneer de toe- sie^e a°bt dat niet in strijd met de inhoud van deze konklu- der nog veranderenekab^nu^dezeTerkeerslichtenhin niet Zlet.wat er ver" en de Joh.n Hagenaarlaan dus ook verder in gebru?k îs genomen" gadering~Ts~E^roken9d£taai'sVdperpLat ;ülst.ln de verkeerscommissiever eindigd, de César FranckLn ,i? rekonstruktlewerkzaamheden zijn be- lijke lichtiSstaLt?ës - «n"eër9w^rh°- vervullen; dat iijde- n'jn. Men kannü'dïï perséLe?sLLVdLT11 b,ijkt te geeft, maar wel dat er een aantal menL ci 628 233 voldoende inzicht toevoer en de uitmonding op de Heems eedse DrP^9^ VOl9en-, Zodra de gereed is, spreken we over een di.illiiî Dreef dus de rekonstruktie, wachten op een verkeersstructuumnrip J ,verkeerbbeeld en gaan we niet 12' Van0deJdWaalsLi! h®er 6n mevrouw Heemskerk-Bosman, king tot het verkeer ÏÏtdï<SSÏrdïïîï'Jg?len t6 nfflen mSt betr0k" andere^bestratinq^etc^l^mo^pn011 bedPeld (aanbrengen van drempels, De briof16 hl'er°P V00ruit te lopen! 1- de eerstvolgende^vergadering^van^de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 6