num 25 april 1974 7 De heer Van Tonqeren brengt naar voren dat het coliege in zijn ant- woord stelt dat het maatregelen laat afhangen van het in voorbereiding zijnde verkeersstructuurpian van de gemeente. Spreker acht dat juist, maar als men dan in dezelfde week ziet dat in het algemeen belang van het verkeer eenrichtingverkeer is ingesteld op de Zandvaartkade, dan vraagt hij zich af waarom ook hier niet wordt gewacht op de totstand- koming en de behandeling van het verkeersstructuurplan. Spreker meent dat in de volgende vergadering eens bepaald moet worden wat wel en wat niet gedaan kan worden vooruitlopend op het verkeersstructuurplan. De voorzitter acht het begrijpelijk dat de heer Van Tongeren in een raadsperiode, die wat zijn inbreng in het bestuur betreft een einde zal nemen, zoveel mogelijk zaken gereaiiseerd wil zien waarvoor hij gepleit heeft. Aan de andere kant echter doet het spreker wonder- lijk aan als hij denkt aan de pleidooien van de heer VanTongeren om vooral te doen aan structuuronderzoek, vooral op het gebied van ver- keersmaatregelen. Zelfs als het college van mening was dat iets niet langer kon wachten, vroeg de heer Van Tongeren om een verder struc- tuurinzicht. De raad heeft gemeend dat dit een belangrijke zaak was en uiteraard zal de raad in de komende zomer moeten beslissen of met het verkeersstructuuronderzoek de volgende fasen moet worden inge- gaan Inzake de onderhavige zaak zegt spreker dat op de Heemsteedse Dreef een zeer gecompliceerde situatie bestaat. Uit verkeersveiligheids- overwegingen hebben we ter plaatse volkomen onmisbare verkeerslichten gekregen. Door de meeste deskundigen - spreker meent dat ook de com- missie het daar niet moeilijk mee had - is naar voren gebracht dat het Zandvaartkade-beleid als een niet-uitstelbare zaak rooet worden beschouwd, dat later eventueel kan worden bijgedraaid; de lichten kunnen ter plaatse zonodig worden aangepast. Dus nauvjelijks vooruit- lopend op het verkeersstructuuronderzoek is op zich een belangrijke maatregei op het gebied van het verkeer getroffen. De verkeersstruc- tuurzaak is een goede zaak, maar noodmaatregelen moeten mogelijk blijven. De Zandvaartkade kan men onder die rubriek brengen. Als men echter in elke wijk, los van het verkeersstructuuronderzoek, op grond van "eigen" wijsheid toch aan het werk gaat, dan moet men zich wel afvragen of men het gemeend heeft toen men destijds principieel be- sloot tot verkeersstructuuronderzoek en wat daar verder aan vast zit. Daaraan is gekoppeld dat we onder meer met die invalshoek de wijken verder uitwerken. De wijk "Rozenburg" staat daar min of meer model voor, zo zou men kunnen stellen. De heer Van Tongeren heeft alleen wilien betogen dat men éën maat- regel neemt en een andere maatregel niet neemt, terwijl voor beide maatregeien hetzelfde motief geldt. Spreker vraagt dit in de commis- sie verder te willen bespreken. De voorzitter neemt de laatste suggestie van de heer Van Tongeren over De heer Kuiper meent dat in deze een misverstand in het spei is. Voordat de eerste bewoner in het nieuwe gedeelte van de Geleerdenwijk ging wonen, had de verkeerscommissie al het besluit genomen, in ver- band met de plaatsing van de verkeersiichten, om de Zandvaartkade in één richting gesloten te verklaren. Als de heer Van Tongeren dus thans een verwijt maakt over deze maatregeldan is hij niet gced ge- informeerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 7