™räset;;ï„ri,nde,fEevedr,b:dsîihî;"LisPîsîss0«ttf -n'SulMraSBS'iïÄ Är enke,e "eken tS TS'Ä^l^S^^iî' "nden dedte" coÄïTïgFäfeS? "et bS,er dS2e d'SC"!S,e ,0°rt te tette" te re^%iS^Ä^ΣidL^!geenvrr °nderW1'J'S 6n CUltU' 13. Brief dd. 10 april 1974 van J.W.Th. Schram, Glipper Dreef ?0R Pn Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V' Vei"qroting leslokaal Bosch en Hovenschool (volgnr. 62). rele^zikiiï^TTif^met^het^voorstel'kan^verenigeru°r °nderW1'J'S CUUu" Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI' Verh°qinq krediet bouw scholen Geleerdenwi.ik (volgnr. 64). Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. Subsidies (volgnr. 60). De voor^itter deelt mede dat de commissies voor onderwiis en cultu- 25 april 1974 haienaeSijWdaersSrïpearkL:?rdt te9en de b°UW Van een Sn ;ê^nÄS",te" Zal b,J de ».i «t voorstel "n IH* Benoenl1,nq van een ambtenaar van de buroerlijke stand (volgnr. 51). dezeUlb1nobermdChîerderden ^6™6" °P de h66r G-J" H^rdesmeets, zodat IV" Aanscheffinqen en voorzieningen Nicolaas Beetssrhnnl (volgnr. 54). rele^zlfin^rTcrmet^het^voorstel'kan^verenigen?01" en Cultü- vlSnS'î ,0°r d° 3»^te-«n."cl'én „ch hrt Het onfwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld VI11' Gaslevering aan firma Nelis aan de Herenweo (volgnr. 46). elektrT?frpltgK,"r|dCClmeJe, dat de commissie voor de gas-, water- en elektncueitsbednjven zlch met het voorstel kan verenigên Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 8