25 april 1974 9 IX. Afschrijvinqspercentages bedrijven (volgnr. 56). De voorzitter deelt mede dat de commissies voor openbare werken, _de gas-, water- en eiektriciteitsbedrijven en voor de gemeente-financien zich met het voorstel kunnen verenigen. De commissie voor de gemeente- financiën zou het op prijs stelien wanneer in de tabel achter "afschrij- vingspercentage" zou worden toegevoegd "aanschaffingswaarde SpreKer deeit mede dat het college tegen deze aanvulling geen bezwaar heeft. Het ontwerp-besluit wordt, met inachtneming van de voorgesteide wij- ziging, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. Beheer jachthaven Heemsteeds Kanaal (volgnr. 59). Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke steraming vastgesteld. XI. Wijziging verkeersl ichteninstal latie kruispunt Herenweg-Zandvoortse- 1aan~Lanckhor"st1aan (volgnr. SSJ) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken en de verkeerscommissie zich met het voorstel kunnen verenigen. Het ontwerp-besluit wordt- zonder hoofdelijke steraraing vastgesteld. XII. Inrichtinq speelterrein Postlaan/Lieven de Keylaan (volgnr. 58). De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich met het voorstef kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIII. Verhuur qemeentegrond ten behoeve van benzinestation Heemsteedse Dreef (volgnr. 63) De heer Rücker merkt op dat men verschillend kan denken over het^aan- wezig zijn van het tankstation nabij de haven, maar het coliege heeft de raad terecht nog een toelichting gegeven omtrent de oms'tandigheden die er destijds toe hebben geleid om de concessie aan Mobii Oii te vet lenen. De fracties namens welke hij spreekt hebben begrip voor de bereidheid van het college om te voldoen aan het verzoek van Mobil Oil, om de geslo- ten overeenkomst tot 1 januari 1980, uiteraard op basis van een aangepas- te doch niet geïndexeerde vergoeding, te kontinueren. Tegen de achter-^ grond van de door de raad gewenste wijziging van het bestemmingsplan van de haven en omgeving, wil hij er op aandringen dat in de overeenkomst duidelijk wordt vastgelegd, dat de gemeente Heemstede bevoegd is zodamge overeenkomst per januari 1980 definitief als beëindigd te beschouwen, zonder dat dit voor de gemeente de verplichting, en ook geen morele ver- plichting, meebrengt om Mobil 0i1 alsdan een vergoeding te betalen, dan wel op een andere wijze tegemoet te komen door bijvoorbeeld elders in de gemeente een verkooppunt beschikbaar te stellen. Het ware wellicnt aan te bevelen om Mobil Oil er reeds thans op voor te bereiden dat de ontwik- keling, zoals de raad hoopt en vertrouwt dat hij te zien zal geven ten aanzien van dat havenplan, zodanig zal zijn dat er inderdaad niet op kon- tinuatie na 1980 behoeft te worden gerekend. Wethouder Van Wijk brengt naar voren dat een kontrakt voor 5 jaar^ook voor 5 jaar geldt wanneer het gaat over een terrein, hetgeen niet geldt voor huizen waarvoor huurbescherming geldt. Deze zaak ligt dus konLrak- tueel vast. De wet bepaalt dat wanneer men aan het eind van die 5 jaar niets doet, het een pacht voor onbepaalde tijd wordt en dan opgezegd kan worden gelijk aan een huurtermijn. Uiteraard kan raen uitdrukkelijk in het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 9