4e afd. 7 mei 1974 00 WEGEN IN ZUID-KENNEMERLAND Heemstede, 1 mei 1974. Aan de Raad, Hierbij doen wij u een kopie toekomen van een aan de colieges van bur- gemeester en wethouders van Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort gerichte brief van de minister van Voikshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de wegenproblematiek in Zuid- Kennemerland, zulks in het kader van afdoening van het streekpian voor Zuid-Kennemeriand. De minister acht het naar zijn aanvankeiijke oordeel gewenst gedepu- teerde staten van Noord-Holland een aanwijzing te geven inzake herzie- ning van het streekplan en wel ten aanzien van de omvang en het inwoner- tal van Zandvoort en ten,aanzien van de weg benoorden Aerdenhout en de weg bezuiden Heemstede. Alvorens hieraan uitvoering te geven, wil hij de betrokken colleges în de gelegenheid steilen terzake hun zienswijze kenbaar te maken in een binnenkort te beleggen bespreking. Inmiddels hebben gedeputeerde staten ons medegedeeld dat zij hun oor- deel of een gesprek met de bewindsman over zijn aanvankelijke voornemen zin heeft, wiilen laten afhangen van het oordeel van de betrokken ge- meentebesturen en de Kennemerraad; in verband hiermede verzochten zij hun de mening van -uw raad over deze zaak kenbaar te maken. Met betrekking tot de wegenprobiematiek brengen wij u - wellicho ten overvloede - het volgende in herinnering. In het kader van de voorbereiding van de herziening 1970 van het streek- plan hebben de gemeentebesturen zich destijds uitgesproken; a. vöör een de agglomeratie omsluitend rondwegenstelsel voor doorgaand verkeer en met opvang- en verdeelfunctie, b. tegen een voor doorgaand verkeer bestemde op Zandvoort gerichte dwarsverbinding dôör de agglomeratie. Gedeputeerde Staten hebben deze structurele, op bescherming van het woonmilieu gerichte wegenoplossing destijds in het ontwerp-streekplan opgenomen door het aangeven van tracé's voor een naar het zuiden ver- lengde Westelijke Randweg, een oostelijke randweg en een daarmee verbon- den z.g. zuidelijke agglomeratieweg, als "Weg-de Ranitz" doorgetrokken naar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1