ftriïsrim »;rsî„;rd Ln^îe£sLrS SffiRÄ SÄr;r"»«Ä« s Spst«s uMi'Ä,rdîsi?s j: ?Ä^^rn WjTjÄ.riirs.T-f! ärjrra'Äs-rdîS'sï. oeven tnt een nifuwi9heden vertelt die inderdaad aanleiding geïlveîfof mefnielwe ?n7?ehtW1J^91"ng- WaS Mi gekomen met nieuwe steiion h=I net nieuwe înzichten, dan zou men die kunnen weqen en wniîît I„„e ®h™te ï"8.'an ™d®HJkhetd S,ît.l- Als het zover is îaî\îen°c r9 v00rwaarde moet worden gesteld. vanzelfsïrekend uîtglng'spunl îoo^r'hëï'beîe^f^fJee'rt spreker'îfîdoe- 9e9even dat er een beboorlijk kontakt is tussen de zSîd-Kenneleî- 7 mei 1974 Qen?i^eÜjk ?ci?t-.Hl'j.mei"kt op dat allen weten dat een streekplan ei- heeft men minstem ?n il n.streekplan uitgevoerd zou worden, dan vordert natuuHiik 1Q+°T het te realiseren. Zo'n streekplan men tnt a 1e groot aantal jaren en wordt aangepast zodra nister^zeîf in zijn'brïe? wat hifveeite99end vindt^s^^at'dl'mi- Hjke0zîkenaalt-tdStfnhPUnt 197°' Spreker^raagt^icfbij°der?I- vindt dat de minister met duidelijk genoeg is in zijn opstellina hij zegt nlît Jositîef^t h!^5 W?arhl'j be™aren tegen heeft?'maar wn/M^K positief wat hij nu wel wil. Als men in de brief bii- druk dat hit8fl zuidelijke stadsrandweg leest, dan krijgt men de in- J ervan overtuigd is dat die weg bevorderlijk moet worden gemaakt voor het opvangen van het verkeer; hij zegt er aHeen niet bii niet hne h W ??n,- Dat moet dan nader bekeken worden. Hij zegt ook ^oeîe °he2benU1Dae zelfdetad?HrdW^9 21'jn VerV°l9 naar het westen' za? Spreker heeft'de indruk dat Ho ook.voor de zuidelijke agglomeratieweg. neett ae îndruk dat de mimster zo'n weq wel wil maat- niot dit JT' en ?°k d3t Zal nader bekeken moeten worden Spreker had in h i aît' nnT W me8r p0Sltleve geluiden van de minister verwacht Als demhanndV3n de uitvoerin9 van'beplaldfonderdelerS da'ï Seîpîaï^an

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 10