raooor? LîfC?rHSreVr9aLrl'n9en' en 00k in het Z09enaamde agglöneratl dat ppn LnLi h-ond?!;Streept 9ew°rden. Het is uiteraard te betreuren Lü k!? Jg6S gegevens ontbreekt. Het wordt daardoor niet ïeninnLfrnÎL^ enkele moeite met het overnemen van de accentver- emng die de comrmssies aan de openbare discussies hebben toeaevoead Heemsteedse LT9 dat bepaa1de uitadrukkel ijk genoemde punten Luit de het nnf H eenvoudl9 niet gemist kunnen worden, en daarvoor heeft Îa'ad ?edenna?nnhetbr?dH ondervonden in het verdêre pleidoo? van de bestur'en héeft dfh f u60 ?ezamen1l'j'k °Rtreden van de gemeente- steî hin hot r n e dle Haarlem heeft ontworpen als ontwerp-voor- vlfl' het college geen echte tegenstand ontmoet - behalve dan en- kele manco s die we hebben gekonstateerd - omdat de brief enerziids aanslmting vmdt bij de brief van de minister die men in gîote trekken kan volgen maar anderzijds over een aantal zeer belangrijke punten - kraakt? Prmcipe van het rondwegensteisel - nogal harde noten Inzake de opmerking van de heer Kirschbaum over de groene qolfzeot j,;,Lîenï°He"VH°,f.°°n bel™sHjke rol spoelt! hij Spt met, dat zal ook de bedoeling van de heer Kirschbaum niet geweest 12 7 mei 1974 LUatl0',paSSend ln et karakter en de taakstel 1 ing van het streek- plangebied zou kunnen worden bereikt. Het heeft de aandacht van het colle- 10 voorstel van het Haarlemse college inzake het qe- zamenlijk optreden, uitdrukkeljk ontbreekt datgene wat de minister voor stldsranî^n f 9 °ok.uitdrukkeliJk redi9 acht, namelijk de zuidelijke J q' ZaÜ nu 1nderdaad anders wordt bezien dan ten tijde hhw irlLeStraan Kr?°n; 0ver die zuidell'j'ke stadsrandweg hebben we Like H 5pe J 9egevensJuist de betekenis van die zuide- n mLL -9 -S °r volstrekt onverdachte deskundigen onderstreept nder belangrijk, want îedereen die aan de discussie over deze zaak het sterktSwe? daLh°f "^h 9?lijk,met z1'Jn wetenschap op dit moment, maar ziin di?ruL?L fLo JVLr °°k een ri'j'ksPlanologische comraissie in zijn discussies uiteraard aan het rapport van de agqlomeratiestudie ver- oneoe steH Lr d°9e1 id'k helen9rijke betekenis 'eeft toe ekend Het woonkwal iteit °P standpunt dat het v0°r de aantasting van de woonkwaTUen nnet zo belangrijk 1S of men nu door de ene(recreatielof me?kt hiinoordeSteïa LrLerkeeHrSStr°0ra W°rdt SepTaagd. In dit veébani mlL jaargetijden m deze bijna niet meer te onderkennen zijn, mede ook omdat onder andere door onze zachtere winters de recreatiî- deUkernCîanVhet8vra L?8te periode.9aat uitstrekken. Dit raakt echter niet de zuideHikî LLc 9 L rln19 WOrdt onderkend dat de betekenis van L de ke stadsrandweg met specifiek de recreatiedruk betreft maar structurele aaîd^iiL n9 p]ekbolastin9en. die natuurlijk van uitermate structurele aard zijn. De mimster begint trouwens zijn brief met te stel- 1eld3t de reoreatie zelt, de druk die de Zandvoortselaan îolgens zijn i tdrkre9f'fWeL19 schommel 1 ngen vertoont en dat dit waar- Sffljk, grotïr'afJÄ™ eCn,°UdiS °°k d°°'' hoeHhet ?°k Z1J' a11en weten dat de woonkwaliteit door piekbelastinqen nîdL?L??-keCfe?îiedHruk in ernstige mate wordt aangefast? Spreker wiî nad+ o k st?llen dat de zuidelijke stadsrandweg niet alleen oost- west-yei-kêer-, met alleen recreatiedruk, maar wel degelijk ook - en als zodamg genoemd nn de brief van de minister - als een belangrijke îer- zodarnSeeren°?errdeLrne verkeersafwikkelin9 n»et worden beschouwd, en als zoaamg een verder accent verkrijgt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 12