14 7 mei 1974 ^l0^tieweg, op basTS van de huidige ligging. Er zijn betogen voor er 7iin Lî waarover we geen wetenschappelijke gegevens hebben; er zijn wel veronderstellingen uitgesproken, maar door de zuidelijke 7N?^i'?nuWe91-k$ljgt de zuidelijke agglomeratieweg - die ook zonder die zuidehjke stadsrandweg natuurlijk een functie heeft - meer qewicht 7m]hL?-v reserve""functie voor een nu reeds verwachte vollopen van de zuidehjke stadsrandweg. Het college konstateertin deze een "missen" in het voorstel van Haarlem, doch stelt vast dat de minister gelukkig °aten°n wetenschappeljke gegevens deze weg niet heeft wegge- Spreker gelooft dat de fietsroutes belangrijk zijn; het is een zaak hler en daar în het streekplan met een bepaalde arcerinq is aan- col1ege zal deze belangrijke zaak moeilijk naar voren wegen^heïpt9611 3 alternatief indien men ons niet met grote verkeers- Mevrouw Diel neemt ten aanzien van omleidende wegen in zoverre een qe- ver7efrin 1n».<?®t zij vindt dat voordat raen eigenlijk een voet rnnet ueton cVbe1an9riJke vraagstuk van die rondwegen, men eerst meer h fïl^t P 15 fhter bevreesd dat ln de tijd dat men misschien bl jft wachten op zwaardere gegevens, op een betere splitsing en ver- dehng van het verkeer, het bijvoorbeeld doorgaande verkeer, maar dan voorgoed, KennemerUnd in zijn greep zal houden. Want een ieder zal ofno?nn 6 -tZ1Jn we 009 1n discussie ziJn; als deze discussie is tln men nlet meer ln een sfeer van aanwijzingen of reques- hivon3^ een bevroren situatie, waarbij Heemstede, als het zou wonon foot huldl9e situatie, dus m geval van het ontbreken van rond- wegen - laat men aannemen dat de noord-zuid-verbinding dan wel zal komen - dan van een koude kermis thuiskomt zonder in feite soelaas voor ons woonmTheu. De opmerking dat de zuidelijke stadsrandweg van een be- langr jk stuk zm wordt ontbloot als de westelijke doortrekkinq niet zou plaatsvTnden, kan spreker niet ontkennen. Als dat in welke zin dan ook zou UTtbhjven, zou men moeten spreken van een zeer beperkte en evëntueel zelfs in Zandvoort nogal hard neerkomende verschuivinq van moeT hjkheden ten aanzien van de woongebieden. Inzake de opmerking van mevrouw Diel over onvoldoende informatie zeqt spreker dat men met altijd meer informatie hoeft te hebben om over l fen; ook ten aanzien van tracé's toch verantwoorde duidelij- eenvoudin^nSof h kunnen doen. De tijd dringt zeer en wij kunnen ons mendc hl? niet,bulten de discussie plaatsen. Natuurlijk kan men klem- mn be 9fn h°uden dat er bepaalde studies moeten worden voortgezet W h Z°U 6 blJzonder ziJ'n a 1 s we ons in Heemstede de !u*e zouden kunnenpermitteren door het vraagstuk van de wegen af te nnndon? h elnk® nieuwe we9 geeft weer meer auto's. Naar het DrohîemafinV colle9e ligt dat eenvoudig niet op het niveau van de prob ematiek waar een belangnjk deel van Heemstede mee worstelt. Dat uiteraard met een pleidooi voor meer auto's, maar het qaat er een- vaardbaar standPunt van de ninister zonder meer een niet aan- vaardbaar uitgangspunt ts voor het college Dat het verkeer meer onder de grond zal moeten gaan is bepaald niet wnn9d f3 Wel V8el 9eld kosten> maar daarover is het laatste woord met gesproken. Elk pleidooi voor versterking van de politie zal bij spreker warme on- erstreuning vinden. De raad weet mogelijk ook dat tot dusverre elk jaar 1S uitgegaan - helaas niet met het succes dat we nodig hebben- Widji iiljii

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 14