7 mei 1974 15 voor versterking van de politie in Heemstede. n--i De heer Kuiper heeft enkele accenten gelegd ten aanzien van Rijksweg 80 Deze weg komt eigenlijk in de brief van de minister alleen maar voor waar hij spreekt over de door hem teJa^"'®nR^t1z19|p"|ke°°r de hele raad te laken, huidige geindiceerde Weg-de Ran^- SPre;en meent dat de doortrekking met zo snel mogelijk beloop op de kust zeer laîrlanleîdîng van de opmerking van de heer Brandsma ten aanzien van de vraag waar de nieuwe stellingname van de minister °P beru^tj Jegt spreker dat ook wij anders kijken naar het milieu en dat we bereid zijn dat opnieuw in discussie te brengen. Verder zegt spreker dat gedeputeerde staten hebben vastgehouden aan de sîel1ing ^an 1970, e dat is een zaak die voor de huidige stellingname van dit college moeilijk anders zou kunnen üggen. De heer Jager meent dat ook de "verkeersstudie agglomeratie Haar- lem" een niïïiJ^egeven is dat na 1970 naar voren ts gekomen, juist in verband met dat request. De voorzitter zegt dat het college er zonder meer ook erkentelijk voor is" dat dit êén van de rapporten is die in een behoefte voorznet. Wethouder Van Wijk brengt naar voren dat de minister in^zijn brief Kennemeriand "Bêzingt als een schone jonkvrouw. Spreker acht dit te recht, maar gelooft dat hij vergiftigingsverschijnselen onderkent bij de jonkvrouw. Als het echter gaat om de therapie, dan komt er voo Heemstede niet veel anders uit dan dat het eens met Haarlemmerolne ge- probeerd moet worden, waarmee Haarlem overigens met scheutng is. Jë heer Van Tongerer, wijt de oorzaak van het gif aan de auto. Spneker is het daarmee we! eens maar meent dat men dient te beseffen.dat zeer veel gezinnen er éên of twee auto's op na houden. Als men _nu te™dden van zo'n gemeenschap met auto's leeft dan kan men moeilijk doen als- of men op het eiiand van Robinson Crusoe verblijft, want dan begaat men grote fouten. Men moet uit gaan van_de realiteU; misschien kun- nen er maatregelen komen - zoals er al een is m de benzinepr om het autogebruik wat te beteugelen, maar overigens behoeft men eikaar in deze zaak niet te verketteren. Spreker gelooft dat het juist is dat van verschülende kanten de accen- ten nog eens gelegd zijn, maar met dat te konstateren komt men natuur- 1iik nog qeen stap verder. n Spreker kan zich verenigen met hetgeen over de dosering is geste Dit dient op zo groot mogeüjke afstand van onze grens te Seschieden hetzij door waarschuwingen, signalen, of anderszins, zoais bijvoorbeeid het verkeer op de heenweg Teiden over de Zeeweg en terug over de _and voortselaan. Hij gelooft dat de techniek ook wel zover ;s dac er met v"l iegtuigjes en met walkie-tal kiesenzovoort, nog vee! te doen is. De zuidelijke agglomeratieweg vraagt offers en offers moet men soms gen om iets op te lossen. Het offer wordt groter naarmate deze weg de rijkswe, t. l.t.e door.op.n .nd.r of bo.e. de noord-zuid-verbinding door tot aan de zuid-bouievard van Zandvoort Het behoeft dan geen bebouwir.g te betekenen van de ver1en9be zu^d"b°ule vard, want dat gebeurt aan de noord-bouTevard ook niet, behalve daa waar het circuit v"lak achter is komen te Tiggen. De zuidelijke agglome- ratiewegveelal aangeduid als de Weg-de Ranitz, behoeft perse nie. .e

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 15