ût i" rv ,aatf°,a™ he°ft sS"dï Tî;Het co,,^s is het »0,,8d" dd"s -t d%*°« diê 7 mei 1974 7Una J lndlk?^ef getekend is. We zullen allemaal zelfs blii s deze we9 zuideljker komt, maar het wil het coilege voorkomen n e27eS V00r de afr^di"9 van het systeem dat we in de rejio afs?uitinanisV°w 3n _L.dat 15 duS het rondwegenstelsel - inderdaad de afsluiting is. Naar sprekers gevoelen zal deze weq tot aan de zpekust ™eten d00rl0pen; doew°l. als dat niet zou kunnen! deze weg ook zïjn zou lnnpn 3 p8 S 19 °f tot de Provl'nciale weg 1 Zuid-Holland nonrrl zniw k- w-9 98V°ed in het achterland, dus ook nog in de Krkä U nÄ:ï9 een funktie kriJgt- De zuidelijke agglomeratie- qevoed want hi nir'5 ^rijgen als hij verder in het oosten wordt gevoed, want het gaat om het verkeer dat op de regio afkomt Van het kruispunt Zandvoortselaan-Herenweg kan men stellen dat deze'vol is een door!erbind naT9t T m0n *a °U 330 heeft 0m van Haarlem-hoog een doorverbinding te maken naar de viersprong, dan zeqt SDreker dat te haîen h t u mlsschlen weinig cit de bespreking met de minister eh en' het voor Heemstede toch heel belangrijk zal zijn als dit er ou komen. Spreker heeft dat al enigszins gesondeerd bij de wethouder van Bloemendaal tnjdens de laatste bespreking van de gewezen I S K - BUipmpnHste/e dat Blc|emendaal geen overwegend bezwaar heeft-' daa^ wppt° V08 at ilt: V00r HeemsteHe verl ichtend kan zijn; Bloemen- weq eenvoudio !nl f'I0"1 h-T dat krulsln9 Zandvoortselaan-Heren- weg eenvoudig vol îs. Men dient er alleen rekeninq mee te houden dat rie gemeente Bloemendaal zich momenteel op het standpunt stelt dat de ZaHdvootterweg een weg is vooreigen verkeer en da't zifde zijîegen net zo belangrijk vindt als de Zandvoorterweg riaî p%tr0ft de ondertunnelin9 van het Roemer Visscherplein meent spreker zou qebeuren^Het aantastln9/an de omgeving zou betekenen als dat niet zou geöeuren. Het college zal ernaar blijven streven om desnoods met Heemsieedse offers, te bereiken dat ter plaatse geen viâduct komt zake het T veremgen met de opmerkingen van de heer Kirschbaum in- zake het accentueren van de oude trambaan tot de vierspronq en de !er- lijkenrichting lndlkatlef aangegeven Weg-de Ranitz in meer zuide- mnptpn^h realiseren van de 2Uidelijke agglomeratieweg zal men een offer moeten brengen, hoe zeer men ook betreurt dat het tracé van die wea eeî van Hp nn1nH8 -H wegneemt- Zo ziet hl'j °°k ten dele de doorverbinding de pîovinciî"ZU^iHeH'n T hSî -n sprekers °gen een dwaze 2aak is dat hl! i Zuid-Hol 1 and nu al jaren klaar is en dat wij tot Haarlem- iT nipt 9eTen en de resterende zeven kilometer de laatste vijftien înn ctlpHc Jntaan?S 9 Er zijn ve1e Plannen gemaakt maar de weq is er nog steeds met gekomen. Naar sprekers mening is het een provincialî weq en zal de provincie de aanleg moeten betalen. provinciaie weg îh 2uidelljke stadsrandweg zegt spreker dat Haarlem destiids met senaïnnmoet0bliiven1mpfttVerkrr-Verd0elt- Als het alleen de ^ndvoort- seiaan moet blijven met twee kruispunten, dan zal het een moeiliike d h»L ,'0 f9. eft gesproken. Het standpunt van Haarlem is 1s die oast in'he? îaa re91'0 heeft te maken' maar een we9 is aie past în het Haarlemse systeem voor het Haarlemse verkeer Haarlpm ste t iwee v°orwaarden. In de eerste plaats moet er een zîidelijkeaqqîo- ctînîrînH^ î-n94rZ1î)n.naar de noordzeekust, anders gaat de zuidelijke stadsrandweg die funktie vervullen. In de tweede plaats ziet Haarlem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 16