7 mei 1974 17 natuurlijk erg op tegen de enorm hoge kosten die deze weg gaat kosten, en de grote offers aan huizen die met deze weg zullen moeten worden ge- bracht. Voorts moet deze weg ook ergens op uitkomen en dat kan moeilijk de Herenweg zijn. Daarom heeft Haarlem, en eigenlijk ook Bloemenaaal, de weq benoorden Aerdenhout aanvaard. Dat was voor Bloemendaal een groot offer, want het offert een prachtig stuk natuurgebied Als Bloemen- daal dat destijds in I.S.K.-verband gedaan heeft, dan komt dat door de samenwerking en het overleg, waarbij het heeft gesteld dat als Haarlem het offer brengt van 20 of 30 miljoen voor de zuidelijke stadsrandweg dat dan ook een weg moet zijn die betekenis heeft, waarvoor Bloemendaa dan het grote offer brengt in het natuurgebied. Maar dat moet dan tocn niet dé grote weg worden van Amsterdam en Roergebied naar de kust. Dan zal er in ieder geval een andere weg moeten komen die werkenjk die functie krijgt, en dat is de weg bezuiden onze agglomeratie. Spreker meent dat mevrouw Diel in haar betoog te eenzijdig net recrea- tieverkeer naar voren brengt. Ook het gewone werkverkeer eist m onze regio een betere voorziening. Overigens beslaat de recreatie niet meer zo n korte tijd; bij storm en ontij gaat men ook naar het strand. Naar sprekers memng wordt het sei- zoen steeds meer verlengd; de mensen zien tegenwoordig în alle jaarge- tijden in duin en zee een grote schoonheid; waar vroeger we> eens op 1 september alle pensions en hotels in Zandvoort dicht gingen, bnjven zij thans open. Het recreatieverkeer zal dus steeds meer jaar1ijks ver- keer worden. Mevrouw Diel sprak over een nieuwe noord-zuid-verbinding: Cësar Francklaan, Johan Wagenaarlaan, Glipper Dreef en dan verder naar een slag. Spreker meent dat dit natuurlijk gaat gebeuren als de zui e- lijke stadsrandweg met een verlenging er niet komt. Daarom zai spreker zich erover verheugen als de zuidelijke stadsrandweg er kcmt met een voortzetting hoe dan ook, zodat deze weg ook zin heeft. Als de mensen uit Amstelveen en Haarlemmermeer volgens mevrouw uael reeds in de richting van de slag rijden, dan zal men, als de zuidelijke aqqlomeratieweg met een veel betere verbinding tot stand komt, nog yeel meer die kant uitgaan, ook vanuit Amsterdam. Met deheer Van Emmerik is spreker van oordeel dat we ir\ deze regio naar een eindfase toe moeten, maar dat we daar nog niet aan toe zijn. Hetwoon- en leefklimaat moet zodanig zijn dat men hier toch nog een beetje plezierig kan blijven wo- nen en daartoe zullen we ons moeten verzoenen met een tweede zeeweg. Het betoog van de heer De Ruiter heeft spreker wel aangesproken Dat Zandvoort niet groter zou mogen worden acht ook spreker wensenjk; hij meent dat Zandvoort zelf daar ook zo over denkt. Misschien zal er een andere badplaats moeten komen tussen Noordwijk en Zandvoort, hoewel dat in wezen geen verschil maakt naar zijn gevoelen. Het gaat om de recreatie van het achterland, ook van het buitenland, en dat is een gegeven waar men nu eenmaal niet langsheen kan gaan. Inzake de opmerking van de heer Van der Hulst over de inspraak herinnert spreker zich dat hij eenmaal geweest is bij een commissie rijksplanolo- gische dienst, waar hij het Heemsteedse standpunt uiteen heeft kunnen zetten. De heer Kirschbaum brengt naar voren dat zijn fractie, evenalshet college de status quo voi komen onaanvaardbaar acht en daarbij dus het college steunt. Hij isverheugd dat de twee wijzigingspunten die hij heeft genoemd, positief door het college zijn ontvangen. Hij zou graag wnlen weten of het college ook in overweging neemt om de tekst van zijn voor-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 17