1 Voorzitter: de heer Jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. M.J.E.M. Jager, G.W. Kuiper, M.J.M. van der Hulst H.H. Rücker, mr. C.M. van Emmerik, mr. F.B.M. Neoerveen, yjevr. A.K. Berneîot*Moens-Honig, mevr. drs. P.M.J. van Hoeken-KI1 ^enberg, de eer dr J K van den Briel, mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, de heren drs. Kettenis, C.R. Kirschbaum, mevr. mr. A.J.H. ^a®st®rl^nd"BrnahSmv:n' dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H.J. Verkouw, H.H. van Ar G.J. Wiliemse en mr. O.H. van Wijk. Secretaris: de heer P.M. van Drooge, loco-secretaris. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Emmerik wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen ïïêt eerst z'ijn stem uit te brengen. De voorzitter stelt aan de orde het voorstel Wegen in Zuid-Kennemer- Sprëker deelt mede dat de commissie voor openbare werken en de verkeersr- commissie als volgt hebben geadviseerd: In onze vergadering van 1 dezer hebben wij uw voorstel inzakede wegen in Zuid-Kennemerland en de daarbij overgelegde brief van de mimster van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behandeld. Wij kunnen ons met dit voorstel verenigen, maar achten het gewenst dat bij het overleg met de minister, gedeputeerde staten en de ovenge be- trokken gemeer.tebesturen de volgende punten speciale aandacht knjgen. - de voortzetting van de zuidelijke stadsrandweg in westelijke rich- ting; wij zijn overtuigd van de noodzaak van deze blijft deze achterwege, dan zal de betekems van de zuidelijke stads randweq voor het doorgaande verkeer niet optimaal ziJ"! het tracé van de westelijke verle.nging zal uiteraard nader moeten worden overwogen; - de zuidelijke agglomeratieweg is voor onze gemeente van groot belang; wordt deze weg niet aangelegd, dan zal veel noord-zuid-verkeer v.v. door Heemstede blijven gaan; - verkeersdoseringals waarvan sprake is in het voorstel van burge- meester en wethouders van Haarlem aan de raad van die gemeente kan een verbetering van de situatie (ook) in Heemstede betekenen, mits de dosering vrij ver buiten de gemeentegrens plaats vindt, dit niet, dan treedt onaanvaardbare filevorming op m woongebneden. Voor het overige willen wij - wellicht ten overvloede - nog wijzen op het grote belang van een eensluidend standpunt van de betrokken gemeente besturen. Spreker deelt mede dat het college in zijn voorstel ervan uitgegaan is dat een belangrijke reeks van overwegingen in het aavies van burgemeester

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1