irs;.an sfer"!v"WîMîiwïïîjs,îr rs.ds,r;::s'i„ss K s;^ „rt° ÏKS ooste\a,s een doU op ïet h"™ «-•* :feSSaT,ïïe M«X".a?eremiï heîis h,en 7 mei 1974 H,?cW^?°Kde^ ua. "aarlem- 00k bl'j °ns in goede aarde is gevallen en dus ook hoort bij datgene wat de gedelegeerde van Heemstede in het overleg mede voor zijn rekening zal nemen. "eemsreae in het verïeeî^nTpä^h^^ °P d^ de Problemen. w°lke het doorgaande dfÜ 3 woongebieden van Heemstede stelt, reeds vele malen in deze raad ter sprake zijn gebracht. Het grootste probleem vormt de plaatsvinden over Riikswpn îfi uldricbtln9 kan buiten de gemeente laan/Herenweq zal hiprdnnr ^fi u1sPunten> namelijk de Zandvoortse- legen kîuisinôendÎontla?t worden> evenals de zuidelijker ge- weg geeft eenloqische eî pffir--1? het nooi:den °P de Westelijke Rand- s'Äln^îerplaaîsTvïn îeîXmîL^ van^de^Spaniäardslafln11^ d5 2uidell'jke stadsrandweg is het verlengde over het SDaarnp n! w! ke door9etr°kken wordt in oostelijke richtinq h6t Spaarne- De verkeersstroom oost-west komt van de Schipîoîweg is gericnt. Van ver achter onze horizon leidt deze weq met vierbaans- lopen in^pen8!11?re.rijen auto's naar onze gemeente, om daarin dood te Te?Mhî mprït 2 V3n woonstraten' met of z°nder verkeerslichten. erk de ""[nster op dat men met het aanleggen van verkeerswe- De vprkîom0eî 9aan beperken 0ln niet alle natuurgebieden te vernielen maar om daarom het vérkeer te laten^ldinf30 ?preher z1cl1 verenigen, een onacceDfabelp pnwf3T doodlopen in onze woonwijken, is middelen tegen zal verzetten "oit belîid™1^1! 219h.met alle mogelijke geheel onbeqriioe iik Hii 7^? 6 Va? de mlnltter is voor hem Ten eersfp hof dn3 J Z]et twee °Plossmgen voor het probleem. ver bui fpn 'nn? doseren van de stroom door middel van verkeerslichten verkeer via een zuideliiVp I! 0P'?ssln9 is het omleiden van het doorgaande vêrkeer buite^dî 1"" 1h-Z3jn PartiJPr°9ramma is, dat het a^Tv^HLging^a^^îo^incia^le8™5?®' gaande ver2leï?lKn°de'd^TF' scLï de beste opîossing zijn rUlmte1ljke zin en voor het U1'terll'jk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 2